ວິທີຂາຍຫຼຽນ USDT ໃນບິດຄິກ / How to Sell USDT coin on bitqik application

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ວິທີຂາຍຫຼຽນ USDT ໃນແອັບ ບິດຄິກ ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

 

1. ເປີດແອັບ ບິດຄິກ ໃນມືຖື ແລະ Login ເຂົ້າໃຊ້ງານບັນຊີຂອງທ່ານ.

- ກົດທີ່ "ຂາຍ Crypto" ຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ.

selll.jpg

 

2. ຂັ້ນຕອນການກອກລາຍລະອຽດ.

ກ  ໃສ່ຈຳນວນ USDT ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຂາຍ (ທ່ານສາມາດຂາຍເປັນສະກຸນ ກີບ, ແລະ ໂດຣາ).

ຂ. ຈຳນວນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍຫຼຽນ USDT

ຄ. ເລືອກທະນາຄານ (ໃນປັດຈຸບັນຍັງມີພຽງແຕ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ທີ່ເຮັດການຊື້-ຂາຍໄດ້ ແລະ ໃນອານາຄົດຈະມີການເພີ່ມທະນາຄານຕ່າງໆເຂົ້າມາເພີ່ມເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງລູກຄ້າ)

ງ. ເລືອກບັນຊີທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດການຜູກກັບບັນຊີບິດຄິກໄວ້

*ກົດຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂອງທາງບໍລິສັດ ແລະ ກົດ "ຂາຍ USDT".

selll1.jpg

 

3. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີໜ້າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ປາກົດຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານກວດສອບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ອນດຳເນີນການກົດຂາຍ.

- ຫຼັງຈາກກວດສອບລາຍລະອຽດຄົບຖ້ວນແລ້ວກົດ "ຢືນຢັນ".

selll2.jpg

 

4. ໃສ່ລະຫັດທີ່ທາງລະບົບສົ່ງໃຫ້ທ່ານທາງເບີໂທ, Email ແລະ ລະຫັດສອງຊັ້ນ 2FA (2FA ຫຼື 2 Factor Authentication ຫາກທ່ານມີການເປີດໃຊ້ງານລະບົບນີ້) ແລ້ວກົດທີ່ "Confirm".selll3.jpg

 

- ຫຼັງດຳເນີນການທຸກຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວຈະຂື້ນໜ້ານີ້ຖືວ່າເຮັດສຳເລັດ ແລະ ລໍຖ້າການອະນຸດມັດຈາກລະບົບພາຍໃນ 24-48 ຊົ່ວໂມງໃນມື້ລັດຖະການ.

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

 You can follow the steps below :

1. Open the bitqik application on your mobile and log in to your account.

 - Click on "Sell crypto."

sell1.png

 

2. The process of entering the details.

A. Enter the amount of USDT you want to sell. (you can sell for kip and dollars).

B. The amount you will receive from selling USDT.

C. Select Bank (Currently only JDB or Joint Development Bank can deposit and withdraw funds. and in the future will add other banks for the convenience of customers).

D. Select the account you linked with bitqik.

*Click to accept the company's terms and conditions and then click "Sell USDT"

sell.png

 

3. Then sell detail will appear for you to check the detailed information before confirming.

sell2.png

 

4. Enter the code the system sends you via the phone number, email, and two-factor 2FA code (if you have activated this function) and click "Confirm".

sell4.png

 

- After completing all operations, this page will be considered complete and waiting for approval from the system within 24-48 hour business days.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?