ການແນະນຳໝູ່/ bitqik Referral

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ການແນະນຳໝູ່ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ການແນະນຳໝູ່ຂອງ bitqik ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບສະມາຊິກຂອງ bitqik ໂດຍລະບົບນີ້ຫາກທ່ານແນະນຳໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ຫຼື ຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກເຂົ້າມາ Trade ໃນ Platform ຂອງ bitqik  ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳຈະໄດ້ຮັບຄ່າ commission ຈາກການ Trade ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກແນະນຳເຊິ່ງເປີເຊັນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກຄ່າ commission ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານເປັນຄົນກຳນົດເຊິ່ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ 15% ສ່ວນຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳຈະໄດ້ 5%.

ຈະຫາ Link ແນະນຳໝູ່ໄດ້ຢູ່ໃສ? 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ link ແນະນຳໝູ່ "Referral Link" ໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. Login ເຂົ້າສູ່ bitqik application ແລະ ກົດໄປທີ່ "ຜູ້ແນະນຳ".

refm.jpg

2. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອ່ານລາຍລະອຽດຂອງ Referral ໃຫ້ທ່ານກົດໄປທີ່ "ກົດລະບຽບ".

*ກົດຂອງລະບົບແນະນຳໝູ່.

refml3.jpg

3. ໃນໜ້ານີ້ທ່ານຈະເຫັນລາຍລະອຽດຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານກົດໄປທີ່ "ຊວນໝູ່ຂອງທ່ານ"  ຫຼື ທ່ານສາມາດສຳເນົາໄດ້ໂດຍກົງທີ່ແຖບເມນູທັງ "ID ຜູ້ແນະນຳ" ແລະ "ລີ້ງການແນະນຳ".

refml4.jpg

4.ທ່ານສາມາດກຳນົດອັດຕາຂອງຄ່າ commission ແລະ ຄ່າ Bonus ຂອງຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳໄດ້ໂດຍກົດໄປທີ່ "ສ້າງລີ້ງແບບກຳນົດເອງ"

refml4G.jpg

- ເມື່ອທ່ານກົດແລ້ວຈະປາກົດໜ້າໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບຄ່າ commission ເມື່ອທ່ານພໍໃຈກັບເປີເຊັນທີ່ທ່ານເລືອກແລ້ວໃຫ້ກົດທີ່ "ສ້າງ" ໄດ້ດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້:

refml1.png

5. ເມື່ອທ່ານເລື່ອນລົງໄປທ່ານຈະເຫັນຕາຕາລາງຂໍ້ມູນຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ ລາຍຊື່ຂອງຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳ, ປະຫວັດຂອງຄ່າ commission, ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເມື່ອຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳເລີ່ມການເທລດ.

refml2.png

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

========================================================

 

How does the referral work?

bitqik's friend referral will help increase income for bitqik's members through this system if you refer your friends or people you know to trade on bitqik's platform. You and the person you refer will be able to receive a commission from the trade of the person referred. You will get 15% and the people you refer will get 5%.

Where can I get a referral link?

You can access the "Referral Link" by following the steps below:

1. log in to bitqik application and Click on "Referral".

refme.jpg

2. If you want to read the details of the Referral Program, click on "Rule".

*Rule of Referral Program.

refm3.jpg

3. On this page you will see various details for you to click on "Invite Friends" or you can directly copy on the menu both "Referral ID" and "Referral Link".

refm4.jpg

4. You can set the rate of commission and bonus of the person you refer by clicking on "Generate custom link".

refm4G.jpg

- Then a page will appear for you to adjust the commission fee. When you are satisfied with the percentage you have chosen, click on "Generate your link" as shown below :

refm1.png

5. When you scroll down you will see Friend list, Commission history, and Earned.

refm2.png

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?