ທະນາຄານທີ່ຮອງຮັບໃນ bitqik / The Bank accounts that guarantee financial transactions

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ບັນຊີທະນາຄານທີ່ຮອງຮັບການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ (ຝາກ-ຖອນ) ໃນ website bitqik ມີດັ່ງນີ້:

  • ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB)

ໃນປັດຈຸບັນຍັງມີພຽງແຕ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ທີ່ເຮັດການຝາກຖອນໄດ້ ແລະ ໃນອານາຄົດຈະມີການເພີ່ມທະນາຄານຕ່າງໆເຂົ້າມາເພີ່ມເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງລູກຄ້າ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊທ໌: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

The Bank accounts that guarantee financial transactions ( deposits and withdrawals ) on bitqik are:

  • Joint Development Bank (JDB)

Currently, we only have Join Development Bank (JDB) for deposits and withdrawals and we will add other banks soon.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?