ໄລຍະເວລາ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ການຊື້-ຂາຍຫຼຽນ / The period of transaction and Fees

supportcs
supportcs
 • Updated

[English Below]

 

1. ການຊື້ຫຼຽນ

1.1 ວິທີການຊື້ຫຼຽນຜ່ານທະນາຄານ ກັບ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB)

 • ຫຼຽນທີ່ທ່ານຊື້ຈະຖືກດຳເນີນການ ແລະ ສົ່ງເຂົ້າກະເປົາ ຫຼື Wallet ຂອງທ່ານພາຍໃນ 30 ວິນາທີ -1 ນາທີຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານອັບໂຫຼດຫຼັກຖານໃນການໂອນເງິນ ແລະ ໃສ່ເລກອ້າງອີງເຂົ້າມາ (*)(**).
  (ຫຼັກຖານການໂອນເຂົ້າຂອງທ່ານຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ໂອນຕ້ອງຖືກຕ້ອງ.)
 • ຈໍານວນຂັ້ນຕໍ່າສຸດໃນການຊື້ຫຼຽນຜ່ານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ແມ່ນ 5 USDT.

ໝາຍເຫດ:
* ຊື່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ່​ໃຊ້ຊື້ຫຼຽນ​ຕ້ອງ​ກົງກັນ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ ຫຼື KYC ບັນຊີ bitqik ຂອງ​ທ່ານ​.

**ຫາກຫຼຽນ USDT ຍັງບໍ່ເຂົ້າກະເປົາ ໃຫ້ທ່ານໄປທີ່ໜ້າ ປະຫວັດທຸລະກຳ ຫຼື History ເພື່ອກວດເບີ່ງປະຫວັດການຊື້ຂອງທ່ານວ່າ Completed ຫຼື Falied ຫາກທຸລະກຳຂອງທ່ານຂື້ນ Falied ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທີມ bitqik Support Center ທັນທີເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແກ້ໄຂທຸລະກຳຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດ

 

2. ການຂາຍຫຼຽນ

ຂາຍຫຼຽນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB)

 • ການຖອນເງິນຈະຖືກດໍາເນີນການພາຍໃນ 24-48 ຊົ່ວໂມງ (*)
 • ຈໍານວນເງິນທີ່ສາມາດຖອນ (Withdraw) ໄດ້  50 – 50,000 USDT / 1 ຄັ້ງ
 • ຈໍານວນເງິນທີ່ຖອນໄດ້ສາມາດປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນໄດ້ຕາມສະກຸນເງິນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ : LAK, USD, CNY, ຫຼື THB ໃນບັນຊີທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຂອງທ່ານ (**).
ໝາຍເຫດ :

* ຂັ້ນຕອນການຖອນເງິນອາດຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 1-3 ວັນຕາມເວລາລັດຖະການ.

** ຈໍານວນເງິນທີ່ຖອນໄດ້ທີ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຈະຖືກແລກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງພວກເຮົາ.

 

3. ຄ່າທຳນຽມກາຊື້-ຂາຍຫຼຽນ

 • ຄ່າທຳນຽມການເຮັດທຸລະກຳການຊື້ຫຼຽນ:

        -  ສະກຸນເງິນກີບແມ່ນ 0,20%.

        - ສະກຸນເງິນບາດແມ່ນ 0,20%.

        - ສະກຸນເງິນໂດລາແມ່ນ 0,20%.

 • ຄ່າທຳນຽມການເຮັດທຸລະກຳການຂາຍຫຼຽນ:

        -  ສະກຸນເງິນກີບແມ່ນ 0%.

        - ສະກຸນເງິນໂດລາແມ່ນ 0,20%.

 

ທ່ານສາມາດເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມໄດ້ທີ່ https://www.bitqik.com

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=======================================================================

1. Buy USDT

1.1 Buy USDT via Joint Development Bank (JDB)

 • Your deposit will be processed and credited to your wallet account within 30 minutes after you upload the proof of deposit (*)(**).
  (Your proof of deposit must be clear as well as the amount must be correct.)
 • The minimum amount for deposits via Joint Development Bank (JDB) is 5 USDT
 
 

Remarks:
* The name on the bank account must match the information used to confirm your identity or KYC on your bitqik account.
** If you don't receive USDT please check the history and check your transaction for Completed or Falied if your transaction is Falied please contact bitqik Support Center for correct your transaction.

 

2. Sell USDT

Sell USDT to Joint Development Bank (JDB)

 • Withdrawals will be processed within 24-48 hours (*)
 • The withdrawal amount should be 50 – 50,000 USDT
 • The withdrawn amount can be converted to any of the following currencies LAK, USD, CNY, or THB to your bank account (**).
Remarks:

* The withdrawal process may take up to 1-3 business days. 

** The withdrawn amount transferred to a bank account will be converted to the chosen currency based on our currency exchange rate.

3. Buy and Sell Fees

 •  Buy fee:

    For LAK is 0,20%.

    For THB is 0,20%.

    For USD is 0,20%.

 • Sell fee:

     For LAK is 0%.

     For THB is 0,20%.

     For USD is 0,20%.

 

You can see more details about fees at: https://www.bitqik.com

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?