ບໍ່ໄດ້ຮັບ email ຈາກ bitqik / Don't Receive Emails From bitqik Exchange

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ສຳລັບບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບເມວຈາກອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກ:

  • ທ່ານໄດ້ເຂົ້າບັນຊີ Email ຜິດ.
  • ອີເມວຂອງທ່ານອາດຕົກລົ່ນຢູ່ໃນກ່ອງຈົດໝາຍຂີ້ເຫຍື້ອ/ສະແປມ ຂອງທ່ານ.
  • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມວຂອງທ່ານອາດຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງອີເມວຂອງ bitqik ຢູ່ໃນລຳດັບຄິວທີ່ຕ່ຳ.

***Whitelist (ໃຫ້ອານຸຍາດ)  no-reply@bitqik.com ໃນບັນຊີ Mail ຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການໄດ້ຮັບ Email ຊ້າ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາການຕົກລົ່ນໃນກ່ອງ Email ຂີ້ເຫຍື້ອ / ສະແປມ. ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງ Email ຂອງທ່ານຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

===================================================

This problem may occur due to the following reasons:

  • You may have entered the wrong email address.
  • The emails from bitqik go directly to your SPAM/JUNK Mail.
  • Your email service provider may have set bitqik email in a lower-priority queue.

***Kindly put no-reply@bitqik.com as part of your Whitelist in your email settings.

Once you are done, bitqik email will never be sent to the spam/junk folder again. You will receive our email as a priority without any exceptions.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?