ເປັນຫຍັງຍອດເງິນລວມທີ່ສະແດງຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ?/Why is your total balance always changing?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ສາເຫດທີ່ຍອດເງິນລວມຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດນັ້ນ ເປັນຍ້ອນຄ່າເງິນລວມຂອງທ່ານນັ້ນຈະລວມກັນລະຫວ່າງເງິນ USDT ແລະມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນ crypto ຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ Bitcoin) ເຊິ່ງທາງພວກເຮົາຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງຫຼຽນຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລວມເປັນສະກຸນເງິນ USDT, ໂດຍຄິດໄລ່ຈາກລາຄາຊື້-ຂາຍຫຼ້າສຸດຂອງແຕ່ລະຫຼຽນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຖ່ຽງຕົງໃນການປະເມີນມູນຄ່າສູງສຸດ. ເພື່ອປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ເປັນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.

ຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

your total balance always changing because your total amount is estimated from the total value of your coins in USDT and your total Crypto amount. We will automatically calculate the value of your coins in USDT using the latest trading price of each coin. This gives you a fair evaluation of your portfolio.

 

We appreciate your support and understanding.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

Was this article helpful?