ການເປີດເຜີຍທີ່ຢູ່ກະເປົາບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?/Is my bitqik wallet address safe to display publicly?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ທ່ານສາມາດສົ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົາໃຫ້ບຸກຄົນໃດກໍ່ໄດ້ ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ການທີ່ບຸກຄົນອື່ນຮູ້ທີ່ຢູ່ກະເປົ່າ bitqik ຂອງທ່ານ ທ່ານບໍໍ່ໄດ້ມີຄວາມສ່ຽງແຕ່ຢ່າງໃດເພາະການຮູ້ທີ່ຢູ່ກະເປົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານໄດ້.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

========================================================

You can send your wallet address or in other words PUBLIC KEY to anyone.
Making your wallet address publicly known does not pose any risk. No one can access your bitqik account by using your wallet address alone. 

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website:bitqik.com
Contact us:bitqik Support Center

Was this article helpful?