ມີບັນຊີຊ້ຳກັນໃນ bitqik ໄດ້ຫຼືບໍ່? / Can I have multiple account with bitqik?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ທ່ານບໍ່ສາມາດມີບັນຊີ bitqik ທີ່ໃຊ້ຊ້ຳກັນໄດ້(ທາງ bitqik ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດໃຫ້ສາມາດໄດ້ມີແຕ່ບັນຊີດຽວ) ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີການໃຊ້ງານຂອງທ່ານ. ຖ້າພວກເຮົາກວດສອບເຫັນບັນຊີທີ່ຊ້ຳກັນພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະລະງັບບັນຊີຂອງທ່ານ.

ຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=================================================

You can have one account (We provisioned each of our users to have only one bitqik Account). This is to ensure the safety and security of each account. We have the right to suspend any account if a duplicate is found.

We appreciate your support and understanding.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?