ຂ້ອຍຈະສາມາດປ່ຽນຊື່ (ຊື່-ນາມສະກຸນໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນ "KYC") ໃນບັນຊີ bitqik ຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?/ How do I change my legal name (Change name-surname to verify "KYC" identity) in my bitqik account?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຊື່ - ນາມສະກຸນໃນບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານ ໃຫ້ຖືກຕາມບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື Passport ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ bitqik Support Center ແລ້ວທາງທີມງານຂອງ bitqik ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

================================================

If you want to change the name - surname in your bitqik account according to your ID card or Passport

We encourage you to submit a ticket to bitqik Support Center. Our team will assist you with the next steps.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?