ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຫາກບັນຊີຂອງຂ້ອຍຖືກປິດການໃຊ້ງານ? / How to solve the problem when my account has been deactivated/suspended

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ເປັນຫຍັງບັນຊີຈຶ່ງຖືກປິດການໃຊ້ງານ ?

ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບ bitqik.com ອາດຈະຍົກເລີກການໃຊ້ງານບັນຊີຂອງລູກຄ້າທີ່ທາງເຮົາສົງໄສວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງການໃນໃຊ້ງານ bitqik ທາງເຮົາມີນະໂຍບາຍດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການດຳເນີນການຫຼອກລວງ ແລະ ກິດຈະກຳໃດໆ ທີ່ຂັດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຊ້ງານຂອງເຮົາ ຫາກເຮົາມີເຫດໃຫ້ສົງໄສວ່າທ່ານໄດ້ໃຊ້ບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານກັບການທຸຈະລິດຢ່າງຈົງໃຈ ເຮົາຈະປິດບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ລະງັບກິດຈະກຳຂອງທ່ານ.


ຈະຖອນເງີນທີ່ເຫຼືອອອກຈາກບັນຊີທີ່ປິດການໃຊ້ງານໄດ້ແນວໃດ ?

ຂັ້ນຕອນໃນການຊຳລະເງິນ ແລະ ເວລາໃນການດຳເນີນການຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂື້ນຢູ່ກັບເຫດຜົນທີ່ບັນຊີຂອງທ່ານຖືກປິດການໃຊ້ງານ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳເປັນຢ່າງອື່ນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼືການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ທ່ານຈະຖືກຂໍໃຫ້ສົ່ງຫຼັກຖານການພິສູດໂຕຕົນທາງກົດໝາຍ ແລະ ຄຳຂໍເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດໂອນເງິນສ່ວນທີ່ເຫຼືອໄດ້ ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າເຮົາສາມາດໂອນເງິນໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງບັນຊີເທົ່ານັ້ນ.

 

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງ?

ຫາກທ່ານໄດ້ຮັບ Email ແຈ້ງວ່າບັນຊີຂອງທ່ານຖືກປິດໃຊ້ງານກະລຸນາເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນ Email ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

 

====================================================================

Why is my account disabled?

To ensure the safety of our customers and to comply with local laws and regulations, bitqik.com may terminate customer accounts where we suspect that they are involved in illegal activities or activities that violate the bitqik user agreement.

We have a security policy towards scamming practices and any activities in contravention of our User Agreement. If we have reasonable suspicion that you have been using your account to intentionally corrupt, we will be deactivating your account and suspending your activity.

 

How do I withdraw the remaining money or cryptocurrency from my deactivated account?

The payment process and processing time may vary. It depends on why your account was disabled.
Unless otherwise advised by law enforcement. You will be asked to provide proof of legal identification and a written request so we can transfer the remaining funds. Please note that we can only transfer money to the account owner.

 

What is the next step?

If you receive an email saying that your account has been disabled, please follow the instructions in the email you received.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website:bitqik.com
Contact us:bitqik Support Center

Was this article helpful?