ຂ້ອຍບໍ່ມີສິດເຂົ້າເຖິງອີເມວຂອງຂ້ອຍ / I do not have access to my email

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ອີເມວຂອງທ່ານເປັນການລະບຸຕົວຕົນສະເພາະຂອງທ່ານໃນ bitqik ຊື່ງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ບາງຄັ້ງອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກທີ່ຢູ່ອີເມວຖືກປິດການໃຊ້ງານຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າການຖອນເງິນ ຫຼື ຫຼຽນຈາກບັນຊີ bitqik ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ເນື່ອງຈາກການຖອນແຕ່ລະຄັ້ງຈະຕ້ອງເຮັດການຢືນຢັນຜ່ານທາງອີເມວ.

 

ວິທີປ້ອງກັນ

ເປັນສີ່ງສຳຄັນໃນການຕິດຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານຖືກລະເລີຍ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມວບາງບ່ອນ ອາດຈະລະງັບບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການໃຊ້ງານເປັນໄລຍະເວລາດົນທາງເຮົາຈື່ງແນະນຳໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມວທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຊັ່ນ Gmail ຫຼື Hotmail ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພບັນຊີອີເມວຂອງທ່ານເປັນສີ່ງສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກອີເມວເປັນກະແຈສຳຄັນໃນບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານ ຈື່ງຕ້ອງມີມາດຕະຖານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານ ຊື່ງທາງເຮົາແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງ 2FA ຫຼື ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ.

 

ວິທີການຈັດການໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຂື້ນ

ຕິດຕໍ່ທີມ Support ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມວຂອງທ່ານ ບັນຊີອີເມວທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະສາມາດກູ້ຄືນໄດ້.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

======================================================

Your email address is your unique identifier in bitqik. It's not possible to copy or use it in another account.

Sometimes it happens that an email address becomes deactivated, and it wouldn't be possible to access it. It means that withdrawing funds or cryptocurrency from bitqik account would also be unavailable because each withdrawal is being confirmed via email.

 

How to prevent it

It's important to keep track of your email address on a regular basis.
Don't leave it unattended, some email providers could deactivate unused addresses and issue them once again. It's a good idea to use trusted and proven email providers like Gmail, Hotmail, etc.

Also, it's vital to pay attention to email security. Since it's the key to your bitqik account, security measures should be taken. Protect your account with 2FA, and change your password on a regular basis.

 

How to deal in case it happens

Contact your email provider support team. Usually lost email account can be restored.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?