ເຄັດລັບໃນການຢືນຢັນ(KYC)ບັນຊີຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດ / Tips for successfully verifying your account

supportcs
supportcs
 • Updated

English below

ສຳລັບການກວດສອບ KYC ລະບົບຈະກວດສອບຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງທາງ bitqik. ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການກວດສອບ ແລະ ເບິ່ງເອກະສານທີ່ທ່ານສົ່ງມາ. ທາງເຮົາຕ້ອງຂໍອະໄພຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມວ່າການຢືນຢັນຂອງທ່ານຖືກປະຕິເສດ.

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດກ່ອນການເຮັດລາຍການຢືນຢັນ. ຕາມຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 • ຖ່າຍຮູບເອກະສານທັງໝົດຂອງທ່ານໃຫ້ຊັດເຈນ. ຖ້າຄໍາຂໍຂອງທ່ານຖືກປະຕິເສດອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າຮູບພາບທີ່ທ່ານສົ່ງມານັ້ນບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງເອກະສານບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້. ກະລຸນາກວດສອບເອກະສານຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງມາວ່າ ຕົວອັກສອນແລະ ຕົວເລກທັງຫມົດແມ່ນຈະແຈ້ງ.
 • ຖ່າຍຮູບ selfie ໃຫ້ເຫັນໃບໜ້າຂອງທ່ານຢ່າງຊັດເຈນ, ບັດປະຈຳຕົວທີ່ທ່ານຖືຕ້ອງເຫັນລາຍລະອຽດຊັດເຈນ.
 • ຕື່ມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດທັງຫມົດຕາມບັດປະຈໍາຕົວ / passport ຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເອກະສານທີ່ທ່ານຄັດຕິດ.
 • ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ສະຖຽນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກົດຢືນຢັນສົ່ງລາຍການຢືນຢັນຕົວຕົນ.
 • ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂະຫນາດເອກະສານຂອງທ່ານມີຂະໜາດຫນ້ອຍກວ່າ 5 MB. File ທີ່ລະບົບຂອງພວກເຮົາຮອງຮັບມີ jpg, jpeg, .pdf ແລະ .png ເທົ່ານັ້ນ

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

===============================================================

The auditor must comply with the requirements of bitqik. It may take time 3-5 days to check and see the documents you sent. We apologize if you received a message that your confirmation was rejected.

So we recommend you check the details before making a confirmation. According to the topic below :

 • Take photos of all your documents clearly. If the image you submitted is incomplete or part of the document is unreadable, your request may be rejected.
 • Take a clearly visible selfie. The ID card must also be clearly visible. Make sure that the paper where you have written "Bitkub.com" is your signature.
 • Fill in all the details according to your ID card/passport.
 • Make sure you have a stable internet connection before you press confirm.
 • Make sure your document size is less than 5 MB. Our supported file formats are jpg, jpeg, .pdf, and .png only.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?