ຫຼັກຖານການຊຳລະເງິນແມ່ນຫຍັງ / Proof of payment

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ຫຼັກຖານການຊຳລະເງິນ ສາມາດເປັນໄດ້ທັງຮູບພາບສະແກນ ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຮູບພາບແຄັບໜ້າຈໍ ຂອງການເຮັດລາຍການໂອນໂດຍມີຂໍ້ມູນສະແດງຕາມດ້ານລຸ່ມນີ້ :

  • ລາຍລະອຽດຂອງທ່ານ - ສະແດງເຖິງຊື່ ຫຼື ເລກບັນຊີຂອງທ່ານ
  • ລາຍລະອຽດຂອງບິດຄິກ - ສະແດງເຖິງຊື່ ຫຼື ເລກບັນຊີຂອງບໍລິສັດບິດຄິກ
  • ວັນທີ່ ແລະ ເວລາ - ສະແດງເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດການໂອນລາຍການ
  • ຈຳນວນ - ສະແດງຈຳນວນເງິນໂອນ

ຕົວຢ່າງ:  ໃບບິນ ການໂອນເງິນແບບ (Transfer)

MicrosoftTeams-image__43_.png

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

========================================================

Proof of payment can be either a photo or a screenshot of the transfer with the following information below:

  • Details of your name and account number.
  • Details of the name and account number of bitqik.
  • Date and time of transferring.
  • Amount of transferring.

For example:

 

MicrosoftTeams-image__43_.png

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?