ການຝາກເງິນຜິດຫຼື ເກີນຈຳນວນ / Incorrect deposit or exceeds the amount

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ໃນກໍລະນີລູກຄ້າເຮັດທຸລະກຳການຝາກເງິນຜິດ ຫຼື ເກີນຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຝາກ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານຍົກເລີກຄຳສັ່ງປັດຈຸບັນ ແລະ ສ້າງຄຳສັ່ງໃໝ່ພ້ອມໃສ່ຈຳນວນເງິນຕາມທີ່ໂອນ ແລະ ໃສ່ເລກທີລາຍການຕາມສະລິບການໂອນ ຫຼື Reference number.   ຖ້າທ່ານໄດ້ໃສ່ເລກທີລາຍການກ່ອນຈະສ້າງຄຳສັ່ງໃໝ່ແມ່ນໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ເຮົາໂດຍຕົງໄດ້ທີ່ bitqik Support Center

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

======================================================

In the case of the customer making a wrong deposit transaction or exceeding the amount required to be deposited, you can cancel the current order and create a new order with the amount transferred and put "Reference number." If you have already put in the reference number before making a new order, please get in touch with us bitqik Support Center

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?