ບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ(KYC)ຈະເຮັດທຸລະກຳໄດ້ບໍ່? / Can unauthenticated accounts make transactions?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ຖ້າບັນຊີຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕົວຕົນ ບັນຊີດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາໃດໆໄດ້ນອກຈາກການຝາກຫຼຽນເຂົ້າມາ ແລະ Trade ໃນ bitqik. ຖ້າຫາກທ່ານຢາກຈະຖອນ ຫຼື ເຮັດທຸລະກຳຢ່າງອື່ນທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຢືນຢັນຕົວຕົນເສຍກ່ອນ. 

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ທີ່ນີ້.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 =========================================================

If your account has not been verified, the account will not be able to do any transaction except deposit coins and trade on bitqik. If you want to withdraw or do other transactions, you need to confirm your identity first.

You can learn how to verify your identity here.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?