ຄ່າທຳນຽມການຖອນຫຼຽນ Cryptocurrency / Cryptocurrency Withdrawal Fees

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

bitqik ເກັບຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຖອນຫຼຽນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ເຊິ່ງຄ່າທຳນຽມຂອງແຕ່ລະຫຼຽນຈະແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທ່ານສາມາດເບີ່ງລາຍລະອຽດຄ່າທຳນຽມຂອງແຕ່ລະຫຼຽນໄດ້ ທີ່ນີ້

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

ໍໍໍ====================================================================

bitqik collects a fee for each coin withdrawal. The fees for each coin will be different and you can read the fee details for each coin here

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 Was this article helpful?