ລາຍການຫຼຽນເທິງລະບົບ bitqik Exchange ແລະເຄືອຂ່າຍ (Network) ທີ່ຮອງຮັບ/Cryptocurrency Listed on bitqik Exchange and Currently Supported Networks

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ລາຍການຫຼຽນເທິງລະບົບ ບິດຄິກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ (Network) ທີ່ຮອງຮັບໃນການເຮັດທຸລະກຳຝາກ-ຖອນ.

1.Bitcoin Bitcoin (BTC)

ຝາກ

- Bitcoin network

ຖອນ

- Bitcoin network

2.Ethereum Ethereum (ETH)

ຝາກ

- Ethereum network (ERC20)

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Ethereum network (ERC20)

3.icon Tether (USDT)

ຝາກ

- Ethereum network (ERC20)

- BNB Smart Chain (BEP20)

- Tron network (TRC20)

ຖອນ

- Ethereum network (ERC20)

4.BNB Binance Coin (BNB)

ຝາກ

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- BNB Smart Chain (BEP20)

5.Ripple XRP (XRP)

ຝາກ

- Ripple network

ຖອນ

- Ripple network

6.Cardano Cardano (ADA)

ຝາກ

- ADA Cardano network

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- ADA Cardano network

7.Solana Solana (SOL)

ຝາກ

- Solana network

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Solana network

8.Dogecoin Dogecoin (DOGE)

ຝາກ

- Dogecoin network

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Dogecoin network

9.Polkadot Polkadot (DOT)

ຝາກ

- Polkadot network

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Polkadot network

10.Polygon Polygon (MATIC)

ຝາກ

- Polygon network

- BNB Smart Chain (BEP20)

- Ethereum network (ERC20)

ຖອນ

- Polygon network

11.Shiba_Inu_coin_logo.png SHIBA INU (SHIB)

ຝາກ

- Ethereum network (ERC20)

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Ethereum network (ERC20)

12.TRON Tron (TRX)

ຝາກ

- Tron network

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Tron network

13.Bitcoin Cash - Wikipedia Bitcoin Cash (BCH)

ຝາກ

- Bitcoin Cash network

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Bitcoin Cash network

14.NEAR Protocol NEAR (NEAR)

ຝາກ

- NEAR Protocol network 

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- NEAR Protocol network 

15.Uniswap Uniswap (UNI)

ຝາກ

- Ethereum network (ERC20)

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Ethereum network (ERC20)

16.Avalanche Avalanche (AVAX)

ຝາກ

- Avalanche (C-Chain) network

- Aave Token ERC20 (Avalanche)

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຝາກ

- Avalanche (C-Chain) network

17.ethereum-classic-coin-icon-isolated-white-background-etc-crypto-currency-vector-229799987.jpgEthereum Classic(ETC)

ຝາກ

- Ethereum Classic network

ຖອນ

- Ethereum Classic network

18.litecoin-ltc-coin-icon-vector-39325877.jpg Litecoin (LTC)

ຝາກ

- Litecoin network

- BNB Smart Chain (BEP20)

ຖອນ

- Litecoin network

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

 

==========================================================

The cryptocurrency that can be deposited, withdrawn, and traded on bitqik supported networks

 

1.Bitcoin Bitcoin (BTC)

Deposit

- Bitcoin network

Withdraw

- Bitcoin network

2.Ethereum Ethereum (ETH)

Deposit

- Ethereum network (ERC20)

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Ethereum network (ERC20)

3.icon Tether (USDT)

Deposit

- Ethereum network (ERC20)

- BNB Smart Chain (BEP20)

- Tron network (TRC20)

Withdraw

- Ethereum network (ERC20)

4.BNB Binance Coin (BNB)

Deposit

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- BNB Smart Chain (BEP20)

5.Ripple XRP (XRP)

Deposit

- Ripple network

Withdraw

- Ripple network

6.Cardano Cardano (ADA)

Deposit

- ADA Cardano network

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- ADA Cardano network

7.Solana Solana (SOL)

Deposit

- Solana network

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Solana network

8.Dogecoin Dogecoin (DOGE)

Deposit

- Dogecoin network

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Dogecoin network

9.Polkadot Polkadot (DOT)

Deposit

- Polkadot network

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Polkadot network

10.Polygon Polygon (MATIC)

Deposit

- Polygon network

- BNB Smart Chain (BEP20)

- Ethereum network (ERC20)

Withdraw

- Polygon network

11.Shiba_Inu_coin_logo.png SHIBA INU (SHIB)

Deposit

- Ethereum network (ERC20)

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Ethereum network (ERC20)

12.TRON Tron (TRX)

Deposit

- Tron network

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Tron network

13.Bitcoin Cash - Wikipedia Bitcoin Cash (BCH)

Deposit

- Bitcoin Cash network

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Bitcoin Cash network

14.NEAR Protocol NEAR (NEAR)

Deposit

- NEAR Protocol network 

- BNB Smart Chain (BEP20)

withdraw

- NEAR Protocol network 

15.Uniswap Uniswap (UNI)

Deposit

- Ethereum network (ERC20)

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Ethereum network (ERC20)

16.Avalanche Avalanche (AVAX)

Deposit

- Avalanche (C-Chain) network

- Aave Token ERC20 (Avalanche)

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Avalanche (C-Chain) network

17.ethereum-classic-coin-icon-isolated-white-background-etc-crypto-currency-vector-229799987.jpgEthereum Classic(ETC)

Deposit

- Ethereum Classic network

Withdraw

- Ethereum Classic network

18.litecoin-ltc-coin-icon-vector-39325877.jpg Litecoin (LTC)

Deposit

- Litecoin network

- BNB Smart Chain (BEP20)

Withdraw

- Litecoin network

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website:bitqik.com
Contact us:bitqik Support Center

 

 

Was this article helpful?