ວິທີການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ bitqik / How to change the password on the website

supportcs
supportcs
 • Updated

[English below]

 

**ກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານທາງ Application : ວິທີການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ bitqik application

 

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນ Website ແນະນຳໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ bitqik

2. ກົດທີ່ "Profile"

Screenshot_2022-11-08_210623.png

 

3. ເລືອກ ການຕັ້ງຄ່າ "Setting"

Screenshot_2022-11-08_203605.png

 

4. ເລືອກຄວາມປອດໄພ "Security" ແລະ ກົດເຂົ້າ ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ "Password Reset"

Screenshot_2022-11-10_183722.png

 

5. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານປັດຈຸບັນ, ຕື່ມລະຫັດຜ່ານໃໝ່ ແລະ ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານ. 

Screenshot_2022-11-10_183433.png

 

6. ແລ້ວກົດ ບັນທຶກ "Save"
Screenshot_2022-11-10_183433.png

*ຂໍ້ແນະນຳ* ກະລຸນາສ້າງລະຫັດຜ່ານຕາມຄຳແນະນຳດ້ານລຸ່ມເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ

 • ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 8 ໂຕອັກສອນ/ໂຕເລກ
 • ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກສອນພາສາອັງກິດໂຕພິມໃຫຍ່ (A-Z)
 • ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກສອນພາສາອັງກິດໂຕພິມນ້ອຍ (a-z)
 • ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີໂຕເລກ (0-9)
 • ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກຂະລະພິເສດ (+-*/!@#$%)

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

=========================================================

**In case you want to change your password through the Application: How to change your password on bitqik application

 

For In case you want to change the password on the website, you can follow the steps below:

1. log in to bitqik account

2. Click on the profile picture.Screenshot_2022-11-08_210623.png

 

3. Select " Settings"

Screenshot_2022-11-08_203605.png

 

4. Select "Security" and click on "Password Reset"

Screenshot_2022-11-10_183722.png

 

5. Enter the current password, add a new password, and confirm the password.

Screenshot_2022-11-10_183433.png

 

6. Then click "Save"

Screenshot_2022-11-10_183433.png

 

*Advice* Please create a password according to the advice below for the security of your account

 • Password must be at least 8 letters/numbers long
 • Password must contain uppercase English letters (A-Z)
 • Password must contain lowercase English letters (a-z)
 • Password must contain numbers (0-9)
 • Password must contain special characters (+-*/!@#$%)

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?