ວິທີການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນ ເວບໄຊບິດຄິກ/How to change your password on bitqik website

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ວິທີການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນ ເວບໄຊບິດຄິກ

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບິດຄິກແລ້ວກົດປຸ່ມຮູບ"ໂປຣ໌ໄຟລ໌" ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືດ້ານເທິງ.

2. ຄິກຟັງຊັນ "ຄວາມປອດໄພ"

3. ກົດປຸ່ມ "ປ່ຽນລະຫັດ" ດ້ານຂວາມື

4. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານປັດຈຸບັນ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່.

A. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານປັດຈຸບັນ.

B. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃໝ່.

C. ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

- ຈາກນັ້ນກົດ "ຢືນຢັນ".

*ຂໍ້ແນະນໍາ: ກະລຸນາສ້າງລະຫັດຜ່ານຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ.

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຕົວອັກສອນ/ຕົວເລກ.

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວພິມໃຫຍ່ພາສາອັງກິດ (A-Z).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວພິມນ້ອຍພາສາອັງກິດ (a-z).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວເລກ (0-9).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວອັກສອນພິເສດ. (!@#$%^*-_+=)

5. ຖ້າການປ່ຽນສໍາເລັດແລ້ວ ທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມ "ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ" ໃນໜ້າຈໍ.

 

ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອລືມລະຫັດຜ່ານ

1. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານລືມລະຫັດຜ່ານໃຫ້ທ່ານກົດເຂົ້າໄປທີ່ "ລືມລະຫັດຜ່ານ ທີ່ຢູ່ໃນໜ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ

2. ໃສ່ອີເມລ ບັນຊີບິດຄິກຂອງທ່ານ.

3. ລໍຖ້າ Email ຂອງ bitqik ຈະສົ່ງ Link ໄປຕາມ Email ຂອງທ່ານ ຈະເປັນ Link ໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າ reset ລະຫັດຜ່ານ (ຫາກບໍ່ເຫັນ Email ຂອງທາງເຮົາກະລຸນາກວດສອບໄດ້ທີ່ Junk/Spam/ແລະ ຈົດໝາຍຂີ້ເຫຍື້ອ)

4.ໃສ່ລະຫັດຜ່ານປັດຈຸບັນ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່ ແລະ ກົດ "ຢືນຢັນ"

*ຂໍ້ແນະນຳ* ກະລຸນາສ້າງລະຫັດຜ່ານຕາມຄຳແນະນຳດ້ານລຸ່ມເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 8 ໂຕອັກສອນ/ໂຕເລກ

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກສອນພາສາອັງກິດໂຕພີມໃຫຍ່ (A-Z)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກສອນພາສາອັງກິດໂຕພີມນ້ອຍ (a-z)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີໂຕເລກ (0-9)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກຂະລະພິເສດ (+-*/!@#$%)

5. ເມື່ອທ່ານປ່ຽນລະຫັດຜ່ານສຳເລັດແລ້ວ ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນວ່າ ທ່ານເຮັດການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃໝ່ສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານປ້ອນ ອີເມລ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃໝ່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ບິດຄິກ ຂອງທ່ານ.

 

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າທັງບັນຊີ bitqik ແລະ Email ຂອງທ່ານໄດ້ ກະລຸນາແຈ້ງ bitqik Support Center ໂດຍກົງທາງເຮົາຈະຂໍເອກະສານເພື່ອໃຊ້ຢືນຢັນໂຕຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດການກູ້ຄືນບັນຊີຂອງທ່ານ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=====================================================

How to change password 

1. Log in to your account and Select the button ( profile ) on the right side.

2. Click on the “Security”  

3. Click the "Change password".

4. Input a current password and a new password.

A. Current password.

B. New password.

C. Confirm password.

- Then Click "Confirm".

*Recommendation: Rules on How To Create A Secure Password.
- Rule 1: use at least 8 characters/Number.
- Rule 2: use at least one uppercase (A-Z).

- Rule 3: use at least one lowercase (a-z).
- Rule 4: use at least one number (0-9).

- Rule 5: use a combination of different characters (!@#$%^*-_+=).

5. Once you have completed all of these steps, there will be a "Password has been reset".

Forgot password

- How to reset your password

1. On the bitqik.com login page, click "Forgot Password."

2. Fill in your email address, we sent the link  to reset your password ( Please check Junk/Spam/ inbox )

3. Tap the link and verify matches your  information or not, if it matches, click " "Change Password" then the system will pop up in the new window

4. Input a  a new password and confirm password, then click  "verify".

*Guide* Please create a strong password to strengthen your security.

  • Your password needs to contain at least 8 characters/numbers
  • Your password needs to contain numbers (0-9) and alphabets.
  • Your password needs to contain at least one uppercase letter (A-Z) and at least one lowercase letter (a-z).
  • Your password needs to contain at least one special character (!@#$%^*-_+=).

5. when changing your password successfully, the system notified successfully changed. you can enter a new password to log in.

 

If you lose access to both your account and your email, Please Contact bitqik Support Center, We will require certain documents to verify that you are the owner of the bitqik account.

 

*** For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange.

website: www.bitqik.com

Contact us: bitqik Support Center

 

 

Was this article helpful?