ການຢືນຢັນ 2 ຂັ້ນຕອນ (2FA) ແມ່ນຫຍັງ/2-FACTOR AUTHENTICATION (2FA)

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

Two-Factor Authentication (2FA ຫຼື TFA) ຫຼື ການຢືນຢັນ 2 ຂັ້ນຕອນເປັນຂັ້ນຕອນເພີ່ມຄວາມປອດໄພເອີ້ນວ່າ "ການກວດສອບຫຼາຍປັດໃຈ" ທີ່ການຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ User ແລະ ລະຫັດເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນສະເພາະ ທີ່ຈະມີແຕ່ເຈົ້າຂອງບັນຊີເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ລະຫັດຜ່ານພິເສດທີ່ຈະປ່ຽນເອງທຸກນາທີ ເປັນຕົ້ນ.
ໃນການເປີດ 2FA ການຢືນຢັນໂຕເອງ 2 ລະດັບ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພຂັ້ນທີ 2 ໃຫ້ກັບບັນຊີຂອງທ່ານເວລາ Login ປ່ຽນລະຫັດ ຊື້-ຂາຍ ຖອນເງີນ ລະບົບນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄົນອື່ນໆ ທີ່ມີ Email/ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.

Authenticator application ຈະສະແດງລະຫັດຜ່ານ 6 ຫຼັກ ເຊີ່ງຈະຖືກປ່ຽນໃໝ່ທຸກໆ 1 ນາທີ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ Time-based One-Time Password algorithm (TOTP) ແລະ HMAC-based One-Time Password algorithm (HOTP)

*ຫາກຕິດຕັ້ງ 2FA ແລ້ວ ທ່ານບໍ່ຄວນລົບ  Authenticator application ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ບໍ່ສະນັ້ນລະຫັດ 2FA ອາດຈະສູນຫາຍ ແລະ ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕາມ ລີ້ງນີ້ ເພື່ອຂໍປິດກັບ 2FA

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

========================================================

 

Two-Factor Authentication (2FA) or Two-Factor Authentication (TFA) is an additional layer of security that is known as "Multi-factor authentication" which requires not only a password and a username, but also something that only the user has on them, for instance, a piece of information only they know - such as a physical token which automatically changes every minute.

Here at bitqik, enabling 2FA authentication provides the 2nd layer of security to your account before you log in, change your password, trade, and withdraw. This prevents unauthorized access from other users who have your login password.

The authenticator application provides a six-digit one-time password that resets every 1 minute using the Time-based One-Time Password algorithm (TOTP) and HMAC-based One-Time Password algorithm (HOTP).

*After 2FA setup is completed, you are strongly advised not to uninstall the authenticator application, otherwise your 2FA will be lost and you must contact follow the steps from this link to remove 2FA.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?