ຂໍ້ຄວນລະວັງເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ bitqik / bitqik account security warning

supportcs
supportcs
  • Updated

(English below)

 

ຄໍາແນະນໍາພື້ນຖານ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານ.

1. ຫ້າມສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ລະຫັດເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານໃຫ້ຜູ້ອື່ນ.

2. ຫ້າມໃຊ້ລະຫັດຜ່ານຊໍ້າ ກັບລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານໃຊ້ງານກັບ website ຫຼື ບັນຊີອື່ນ

3. ການຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້.
- ແນະນໍາການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໂດຍໃຊ້ຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານ (Password Manager) ເຊັ່ນ: LastPass ແລະ KeePass.

4. ກະລຸນາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປອດໄພທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ.
5. ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ປອດໄພໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ www.bitqik.com

6. ລົງທະບຽນໃຊ້ໂປແກຣມ antivirus ເພື່ອກວດສອບ Virus.
- ເຊັ່ນ: Trojans, malware, spyware ອາດລັກເອົາຂໍ້ມູນສຳຄົນຂອງທ່ານໄດ້.

7. ເປີດໃຊ້ 2FA ແລະ OTP ທັງສໍາລັບການໃຊ້ງານໃນ application ແລະ ຢູ່ໃນ website ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

8. ທ່ານຄວນກວດສອບອີເມວແຈ້ງການ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານຢ່າງສະໝໍາສະເໝີ.

- ແຈ້ງລ໋ອກບັນຊີຂອງທ່ານທັນທີ ຫາກມີການເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ.

9. ກະລຸນາກວດສອບຊື່ website ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສະເໝີທຸກຄັ້ງທີ່ຈະນຳໃຊ້ www.bitqik.com

- website ອື່ນໆອາດຈະພະຍາຍາມຄັດລອກຊື່ website ຫຼື ຮູບລັກສະນະຂອງ website ກະລຸນາກວດສອບຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

===========================================================

 

bitqik account security warning

Simple guidelines for users to tighten their account security

1. Do not share the email and password of your account with other people.

2. Do not use duplicate passwords as your account anywhere else.

3. The strong password could prevent the risk of other people gaining access to your account.

- Use a password creation guide or an official password manager such as LastPass and KeePass.

4. Always be aware to use secured networks and servers during login.

5. Use secured devices to access your account. www.bitqik.com

6. Subscribe to anti-virus software to check for intrusions.

- Viruses such as trojans, malware, and spyware may be able to steal your account details.

7. Enable 2FA and SMS OTP on both the application and website for maximum security.

8. Always check your emails for login notifications.

- Freeze your account if there is unauthorized access.

9. Make sure that the domain you log in to is always www.bitqik.com

- Other websites may try to imitate our website domain and interface. Please check carefully before logging in.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?