ເງື່ອນໄຂການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານບັນຊີ bitqik ເພື່ອຄວາມປອດໄພ / Conditions for setting a secure bitqik account password

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ຂໍ້ກຳນົດສໍາລັບ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານທີ່ປອດໄພ ສໍາລັບບັນຊີ ຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຕົວ.
- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວພິມໃຫຍ່ (A-Z).
- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວພິມນ້ອຍ (a-z).
- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວເລກ (0-9).
- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວອັກສອນພິເສດ. (!@#$%^*-_+=)

ຕົວຢ່າງ: Uok35698@ ແລະ ອື່ນໆ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

================================================

 

Please follow the format in creating your password to ensure your account security.

- Your password must be at least 12 characters long.
- Your password must contain capital letters in English (A-Z).
- Your password must contain lowercase letters in English (a-z).
- Your password must contain a number (0-9)
- Your password must contain special characters. (@ @ $% ^ * -_ + =)

example: Uok35698@ and etc...

 

**If you have any further questions or concerns, please contact us bitqik Exchange.
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?