ໄລຍະເວລາດຳເນີນການຝາກ-ຖອນຫຼຽນ/Cryptocurrency Deposit and Withdrawal Processing Time

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ລາຍການຝາກຫຼຽນ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດພາຍໃນ 10 ນາທີ.

ລາຍການຖອນຫຼຽນ ຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນການອະນຸມັດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ໝາຍເຫດ:
1. ທຸລະກໍາຝາກ - ຖອນຫຼຽນ, ສະຖານະ Report, ການກວດສອບເພີ່ມເຕີມຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 48 ຊົ່ວໂມງ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດສະຖານະຕ່າງໆໄດ້ ທີ່ນີ້.
2. ຫຼັງຈາກ bitqik ໄດ້ອະນຸມັດການຝາກ-ຖອນຫຼຽນແລ້ວ. ໄລຍະເວລາທີ່ລາຍການດັ່ງກ່າວຈະສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງທຸລະກໍາ. ແລະການຢືນຢັນການເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchain ຄົບຕາມກໍານົດ ເຊິ່ງອາດຈະເກີດຄວາມລ່າຊ້າໃນການເຄດິດກະເປົ໋າປາຍທາງ.
3. ໃນບາງກໍລະນີ, ທີ່ຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນໃນການເຮັດທຸລະກໍາເພີ່ມເຕີມອາດຈະເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າປົກກະຕິ.

 

ຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານ

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=========================================================

Cryptocurrency deposits will be processed within 10 minutes.
Cryptocurrency withdrawal
will be processed within  24 hours.

Remarks:

1. The deposit and withdrawal transactions that show "Report" status may take around 24 hours.

2. The processing time after bitqik confirmed the coin deposit/withdrawal transactions will also depend on the blockchain, which may affect receiving coins in your destination wallet.

3. In case additional verification is needed, the processing time may take longer than usual.

 

Thank you for choosing bitqik Exchange.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?