ວິທີການໃຊ້ Function Indicator ໃນ bitqik application / How to use indicator function on bitqik application?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

Indicator ຫຼື ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການອ່ານ ຫຼື ຕີຄວາມໝາຍຂອງກຣາຟ. ເພື່ອຊ່ວຍໃນການວິເຄາະທິດທາງຂອງລາຄາ ໂດຍທ່ານສາມາດກໍານົດຕັ້ງຄ່າ ແລະ ປັບໃຊ້ Indicator ໃນກຣາຟຂອງ website bitqik ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ກົດທີ່ສັນຍາລັກ "Indicator" ສັນຍາລັກກ່ຽວກັບແຖບເຄື່ອງມືຂ້າງເທິງຕາຕະລາງ.

MicrosoftTeams-image__25_.png

 

2. ກົດເລືອກ "Indicator" ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ ຫຼື ພິມຊອກຫາຊື່ຂອງ Indicator ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

MicrosoftTeams-image__24_.png

 

ຂອບໃຈທີ່ເລືອກໃຊ້ບໍລິການ bitqik

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

 

============================================================

An indicator is a tool that helps you analyze the chart and the direction or trend of the prices. Here are the steps to add indicators to the chart.

1. Tap the "Indicator" icon at the toolbar above the chart.

MicrosoftTeams-image__25_.png

2. Select an indicator you want to use or search from the name by typing in the search box.

MicrosoftTeams-image__24_.png

 

Thank you for choosing bitqik.

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website:bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?