ຂໍ້ຄວນລະວັງກ່ຽວກັບ Website/Email ເບີໂທ ຫຼອກລວງ / Fake Website, Email, and Phone call

supportcs
supportcs
  • Updated

[English Below]

 

- ທາງ bitqik ຈະບໍ່ມີການຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ມີສ່ວນໃນການເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນເປັນອັນຂາດ.

- ກວດສອບ URL ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດທຸລະກໍາທຸກຄັ້ງ.

- Link ທຸກອັນຈະຕ້ອງມີຄຳນຳໜ້າ bitqik.com ນຳໜ້າສະເໝີ.

   ຕົວຢ່າງ: https://www.bitqik.com/login, https://www.bitqik.com/signup, ແລະ ອື່ນໆ.

- ເຮັດທຸລະກໍາຜ່ານ Website bitqik.com ແລະ bitqik application ທຸກຄັ້ງ.

- ທ່ານສາມາດເບິ່ງ Email ທີ່ເປັນທາງການຂອງ bitqik ໄດ້ ທີ່ນີ້.

- ຖ້າຫາກມີການໂທຫາ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຈາກທາງ bitqik ຈະຕ້ອງແມ່ນເບີ 030 5739993 ເທົ່ານັ້ນ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

====================================================================

- bitqik will not ask for personal information or passwords that may compromise your other personal accounts. 
- Check the URL before doing any transactions.
- All links must have bitqik.com in them.
  example:  : https://www.bitqik.com/login, https://www.bitqik.com/signup, etc.
- Everything should be done through bitqik.com and bitqik application at all times.
- You can view the Official bitqik emails here.
- bitqik only has one contact number only 030 5739993.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website:bitqik.com
Contact us:bitqik Support Center

Was this article helpful?