ວິທີການຊື້ຫຼຽນCryptocurrency) ໃນ bitqik/How to BUY COINS (Cryptocurrency) on bitqik

supportcs
supportcs
  • Updated

[English Below]

1. ລ໋ອກອິນເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik.

2. ໄປທີ່"Trade".

Screenshot_2022-10-01_140728.png

 

3. ເລືອກປະເພດຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຊື້ຕາມຮູບ.

Screenshot_2022-10-01_132205.png

 

4. ເລືອກປະເພດຄຳສັ່ງຊື້ ລະຫວ່ງ "Limit order" / "Market order" .

Screenshot_2022-10-01_132205.png

Limit order: ກຳໜົດລາຄາຕໍ່ຫຼຽນເອງໂດຍຜູ້ຊື້.

Market order: ລະບົບຈະເລືອກລາຄາຕໍ່ຫຼຽນລ້າສຸດ ແລະ ຖືກທີ່ສຸດຈາກກ່ອງ "Order book".

 

5. Limit order.

a. ໃສ່ລາຄາຕໍ່ຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້.

b. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້.

c. .ໃສ່ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້.

d. ກົດປຸ່ມ "ຊື້" ເພື່ອເທຣດ.

Screenshot_2022-10-01_143219.png

 

6. Market order.

a. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ (ລະບົບຈະເລືອກລາຄາຕໍ່ຫຼຽນລ້າສຸດ ແລະ ຖືກທີ່ສຸດຈ່າກກ່ອງ "Order book").

b. ກົດປຸ່ມ "ຊື້" ເພື່ອເທຣດ. 

Screenshot_2022-10-23_223114.png

 

7. ທຸລະກຳຂອງທ່ານຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນ "Open order" ແລະ "Order History" ດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງຈໍລຳດັບ.

Screenshot_2022-10-01_143219.png

ລາຍການ"Open order"ຈະເກີດຂື້ນເມື່ອເຮັດການຊື້ແບບ "Limit order"ເພື່ອຖ້າຜູ້ຂາຍຕັ້ງລາຄາຂາຍກົງກັບທີ່ທ່ານຕັ້ງຊື້ໄວ້ "

(ເມື່ອລາຍການຈັບຄູ່ສຳເລັດ ລາຍການຈະຫາຍໄປຈາກລາຍການ"Open order" ແລະ ໄປທີ່ກ່ອງ"Order History"ແທນ).

*Order History ຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ເມື່ອລາຍການຊື້-ຂາຍຫຼຽນສຳເລັດ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

=========================================================

1. Log in to your bitqik Account.

2. Go to "Trade".

Screenshot_2022-10-01_140728.png

 

3. Choose and Select the cions at the left portion of the page.

Screenshot_2022-10-01_132205.png

 

4. Choose your preferred option to "Limit order" / "Market order".

Screenshot_2022-10-01_132205.png

 

5. Limit order

a. Put the amount that you want to spend to "BUY.

b. put the amount of coins you want to "BUY".

c. Put the preferred price per COIN that you wish to "BUY".

d. Click "BUY" for trade.

Screenshot_2022-10-01_143219.png

 

6. Market order.

a. Put the preferred amount you wish to "BUY".

b. Click "BUY" for trade.

Screenshot_2022-10-23_223114.png

 

7. Your Transaction will be saved in "Open order" and "Order History". Which is located on the lower portion of the market page.

Screenshot_2022-10-01_143219.png

The information that is available in "Open order" is the transaction made through a "Limit order". It is waiting to be matched. (If matched it will be completed and will be in "Open order" and then Go to "Order history").
"Order history" will show the transaction that is already completed.

 

*If you have any questions or need more information, please contact bitqik Exchange.
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?