ວິທີການເບິ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າ ໃນ bitqik application / How to check wallet address on bitqik application

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

Wallet Address ຫຼື ທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າເງິນແມ່ນທີ່ຢູ່ຂອງຊັບສິນ Digital, ເຊິ່ງທີ່ຢູ່ຂອງກະເປົ໋ານີ້ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຝາກຫຼຽນເຂົ້າໃນບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານ ໂດຍແຕ່ລະຫຼຽນຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາກວດສອບເບິ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະໂອນຫຼຽນ.

  ວິທີການເບິ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ເປີດ bitqik application ແລະ Login ເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ.

2. ກົດປຸ່ມ "Deposit" ໃສ່ແຖບເມນູດ້ານລຸ່ມ.

Kedphachan-LIEPVIXAYNAVANG-Ing-ing-You-Microsoft-Teams.png

3. ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຝາກ

Kedphachan-LIEPVIXAYNAVANG-Ing-ing-You-Microsoft-Teams (1).png

   ທ່ານສາມາດໃຊ້ QR code ແທນການສຳເນົາທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າຂອງທ່ານໄດ້ ຖ້າຫາກກະເປົ໋າຕົ້ນທາງຮອງຮັບການໂອນໂດຍໃຊ້ QR code scan.

( ພາສາລາວ)

Wallet Address ຫຼື ທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າເງິນແມ່ນທີ່ຢູ່ຂອງຊັບສິນ Digital, ເຊິ່ງທີ່ຢູ່ຂອງກະເປົ໋ານີ້ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຝາກຫຼຽນເຂົ້າໃນບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານ ໂດຍແຕ່ລະຫຼຽນຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາກວດສອບເບິ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະໂອນຫຼຽນ.

  ວິທີການເບິ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ເປີດ bitqik application ແລະ ເຂ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ.

2. ກົດປຸ່ມ "ຝາກ" ໃສ່ແຖບເມນູດ້ານລຸ່ມ.

3. ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຝາກ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ QR code ແທນການສຳເນົາທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າຂອງທ່ານໄດ້ ຖ້າຫາກກະເປົ໋າຕົ້ນທາງຮອງຮັບການໂອນໂດຍໃຊ້ QR code scan.

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

====================================================================

 

1. Open the bitqik Exchange application and log in to your account.

2. Click "Deposit" wallet on the menu.

Kedphachan-LIEPVIXAYNAVANG-Ing-ing-You-Microsoft-Teams.png

 

3. Select your coin.

Kedphachan-LIEPVIXAYNAVANG-Ing-ing-You-Microsoft-Teams (1).png

 

C. You can use a QR code replace to the wallet given that the sender's wallet supports the QR code scan.

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?