ວິທີກວດສອບປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກຳ / How to check your transaction history

supportcs
supportcs
  • Updated

 [English below]

 

ທ່ານສາມາດກວດສອບປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກຳໃນບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານການສະໝັກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເປີດ bitqik application ແລະ ລົງທະບຽນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ.

1. ກົດທີ່ຮູບກະເປົ໋າ "Wallet" ບ່ອນແຖບຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມ.

 

MicrosoftTeams-image (36).png

2. ກົດທີ່ "History"

MicrosoftTeams-image (35).png

3. ທ່ານຈະເຫັນປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກຳທັງໝົດຂອງທ່ານBuy ,Sell, Withdraw , Deposite ໃນໜ້ານີ້: 

* ທຸລະກຳການຊື້ ( Buy) 

-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (4).png

- Canceled : ການຊື້ຫຼຽນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ

- Completed : ການຊື້ຫຼຽນສຳເລັດ

- Pending: ການຊື້ຫຼຽນກຳລັງຖືກກວດສອບ ( ດຳເນີນການ)

-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (2).png-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (1).png-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (3).png

*ທຸລະກຳການຂາຍຫຼຽນ( Sell)

-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (5).png

- Canceled : ການຂາຍຫຼຽນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ

- Completed : ການຂາຍຫຼຽນສຳເລັດ

- Pending: ການຂາຍຫຼຽນກຳລັງຖືກກວດສອບ ( ດຳເນີນການ)

-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (6).png-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (8).png-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (7).png

* ທຸລະກຳການຝາກຫຼຽນ ( Deposite)

Chat-Microsoft-Teams.png

Chat-Microsoft-Teams (1).png

- Completed : ການຝາກຫຼຽນສຳເລັດ

* ທຸລະກຳການຖອນຫຼຽນ ( Withdraw)

Chat-Microsoft-Teams (2).png

- Canceled : ການຖອນຫຼຽນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ

- Completed : ການຖອນຫຼຽນສຳເລັດ

- Pending: ການຖອນຫຼຽນກຳລັງຖືກກວດສອບ ( ດຳເນີນການ)

Chat-Microsoft-Teams (3).pngChat-Microsoft-Teams (4).pngChat-Microsoft-Teams (5).png

** ທ່ານສາມາດເລືອກເຂົ້າປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກຳໄດ້ 2 ທາງ 

- ກົດເຂົ້າໜ້າ Application ແລ້ວເຂົ້າທີ່ History ຮູບໂມງ ແລ້ວກໍຈະພົບລາຍລະອຽດຕາມ ຂໍ້4 ໃນເບື້ອງເທິງ

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

You can check your transaction history on bitqik application by following the steps below:

- Open bitqik application and Login to your account.

1. Click on "Wallet" on the tab at the bottom of the screen.

MicrosoftTeams-image (36).png

2.  Then Click on the icon "History" 

MicrosoftTeams-image (35).png

3. You will see all your transaction history such as Buy ,Sell, Withdraw , Deposite on this page.

You can see the details of the coin by clicking on the coin you want to see and the information will appear like this :

* transaction Buy history  

-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (4).png

- Canceled :  You have canceled trandsaction

- Completed : your order to be successful

- Pending: Trandsaction is pending

-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (3).png-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (1).png-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (2).png

*transaction Sell history 

-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (5).png

- Canceled :  You have canceled trandsaction

- Completed : your order to be successful

- Pending: Trandsaction is pending ( Checking) 

-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (6).png-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (8).png-1-Thidasavanh-Chanthavy-Panin-Microsoft-Teams (7).png

* transaction Deposite history  

Chat-Microsoft-Teams.png

Chat-Microsoft-Teams (1).png

- Completed : your order to be successful

* transactionWithdraw  history 

Chat-Microsoft-Teams (2).png

- Canceled :  You have canceled trandsaction

- Completed : your order to be successful

- Pending: Trandsaction is pending ( Checking) 

Chat-Microsoft-Teams (3).pngChat-Microsoft-Teams (4).pngChat-Microsoft-Teams (5).png

You can check your transaction history on bitqik application by  2 type

- Open bitqik application and Login to your account.

- Click on "History"  clock symbol on the tab of the screen and bollow by steps point 3

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

Was this article helpful?