ວິທີຖອນຫຼຽນໃນແອັບພລິເຄຊັນບິດຄິກ / How to withdraw coins in the bitqik application

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ທ່ານສາມາດເຮັດທຸລະກຳການຖອນຫຼຽນຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ ໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

1. ເປີດບິດຄິກແອັບພລິເຄຊັນໃນມືຖື ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ງານບັນຊີຂອງທ່ານ.

2. ກົດໄປທີ່ "ຖອນ".

withl3.jpg

3. ເລືອກປະເພດຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຖອນ.

withl4.png

 

4.ເມື່ອເຂົ້າມາທີ່ໜ້າຖອນຫຼຽນທີ່ໄດ້ເລືອກແລ້ວ.

ກ. ໃສ່ທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນຜູ້ຮັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຂ. ເລືອກເຄືອຂ່າຍ (Network) ໃຫ້ກົງກັບທີ່ຢູ່ກະເປົາປາຍທາງ

ຄ. ສະເພາະຫຼຽນ XRP ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ Meme/Tag 

ງ. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນ

ໝາຍເຫດ: ກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະ ຈຳນວນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກ່ອນຈະເຮັດການໂອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ "ສົ່ງ"

withl5.jpg

- ໃຫ້ສັງເກດລະບົບຈະສະແດງຄ່າທຳນຽມຂອງເຄືອຂ່າຍພ້ອມກ່ອນຈະເຮັດການຖອນ

5. ໃສ່ລະຫັດທີ່ທາງລະບົບສົ່ງໃຫ້ທ່ານທາງເບີໂທ, email ແລະ ລະຫັດສອງຊັ້ນ 2FA (2FA ຫາກທ່ານມີການເປີດໃຊ້ງານ Functionນີ້) ແລ້ວກົດທີ່ "ຢຶນຢັນ".

withl2.jpg

 

*ລໍຖ້າການຢືນຢັນການເຮັດທຸລະກຳຈາກທາງ Blockchain ເມື່ອຄົບກຳນົດ Confirm Block ແຕ່ລະຫຼຽນແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນພາຍໃນ 24 - 48 ຊົ່ວໂມງໃນມື້ລັດຖະການ.

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບການຖອນຫຼຽນຈາກກະເປົາບິດຄິກໜຶ່ງໄປຫາກະເປົາບິດຄິກອື່ນ (ການໂອນລະຫວ່າງກະເປົາພາຍໃນລະບົບບິດຄິກ ຫຼື Internal Transfer) ຈະມີຍອດຂັ້ນຕໍ່າ ຫຼື Minimum Withdraw Amount ທີ່ສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ ແລະ ສຳລັບທຸລະກຳການຖອນທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ 1000 USDT ທາງລະບົບຈະສົ່ງເມວເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າກວດສອບ ແລະ "Confirm" ຫາກທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື "Cancel" ຫາກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຕ້ອງການທີ່ຢາກຈະປ່ຽນແປງທຸລະກຳ.

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ທ່ານກວດສອບທຸລະກຳການຖອນອີກຄັ້ງຫາກມີຄວາມຜິດພາດເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ກະເປົາປາຍທາງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຫາ bitqik Support Center ທັນທີເພື່ອເຮັດການຍົກເລີກທຸລະກຳການຖອນຂອງລູກຄ້າ ເພາະຫາກທຸລະກຳຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຫຼື Approved ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້.

ວິທີການບັນທຶກທີ່ຢູ່ກະເປົາ ຫຼື Whitelist ຂອງບິດຄິກ.

ລະບົບບັນທຶກບັນຊີການຖອນ ຫຼື Whitelist (Withdraw Address) ແມ່ນການບັນທຶກທີ່ຢູ່ກະເປົາປາຍທາງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຖອນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

1. ເຂົ້າໄປທີ່ "ໂປຣຟາຍ".

whitel.jpg

2. ກົດທີ່ "ຄວາມປອດໄພ"

whitel1.jpg

3. ກົດທີ່ "ບັນຊີຖອນ (ອະນຸຍາດໄວ້ແລ້ວ).

whitel2.jpg

4. ເຂົ້າມາໃນໜ້ານີ້ໃຫ້ກົດທີ່ໝາຍບວກ (+) 

whitel3.jpg

5. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນໃຫ້ທ່ານກອກຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ກະເປົາປາຍທາງ.

ກ. ເລືອກປະເພດຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກ.

ຂ. ວາງເລກທີ່ຢູ່ກະເປົາ.

ຄ. ເລືອກເຄືອຂ່າຍຂອງຫຼຽນ.

ງ. ໃສ່ຊື່ຂອງບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະບັນທຶກ.

*ຫຼັງຈາກກອກຂໍ້ມູນຄົບແລ້ວໃຫ້ກົດບັນທຶກ.

whitel4.jpg

6. ໃສ່ລະຫັດທີ່ທາງລະບົບສົ່ງໃຫ້ທ່ານທາງເບີໂທ, email ແລະ ລະຫັດສອງຊັ້ນ 2FA (2FA ຫາກທ່ານມີການເປີດໃຊ້ງານ Functionນີ້) ແລ້ວກົດທີ່ "ຢືນຢັນ".

whitel5.jpg

- ບັນທຶກສຳເລັດແລ້ວທ່ານກໍສາມາດກົດໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

whitel6.jpg

7. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ຫຼາຍບັນຊີ ແລະ ຕ້ອງການຖອນໄປສະເພາະລາຍການທີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ທ່ານສາມາດເປີດ "ລາຍການທີ່ອະນຸຍາດ" ແລະ ຫາກທ່ານເຂົ້າໄປໃນເມນູການຖອນລະບົບຈະສະແດງສະເພາະແຕ່ລາຍການທີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

whitel7.jpg

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

============================================================

You can transact withdrawal with bitqik application by following these steps:

1. Open your bitqik app and log in to your account.

2. Click on "Withdraw"

sell5.png

 

3.  Choose the coin types you wish to withdraw, and click withdraw coin.

withd3.png

 

4. On this page.

A. Enter the recipient's wallet address correctly.

B. Select a network (Network) to match the destination address.

C. Only XRP coins are used for a Memo/Tag.

D. Enter the amount of coins.

Note: Check the information again and the amount before transferring, then click Send.

withd.png

 

5. Notification will be sent to the Phone number, Email, and 2FA (if you open the status on the application).

sell4.png

*Wait for Your withdrawal transaction from the blockchain once your transaction status shows as block confirmation, your coin will receive considered complete within 24-48 hours business days.

*you can see details with  check block for each coin here:

*Remark:  For withdrawal from a bitqik wallet to another bitqik wallet (Transfer between wallets within the system or Internal Transfer ), the transaction with minimum withdrawal amount. For withdrawal transactions exceeding 1,000 USDT, an email will be sent to the confirm transaction. you will have the option to "Confirm" the transaction if everything is correct, or "Cancel" if you need to make changes or no longer wish to proceed.

Note: Please check your withdrawal transaction again. If there is any incorrect information, such as an incorrect destination wallet address, please contact bitqik Support Center immediately to cancel your withdrawal transaction. If your transaction is approved, you will not be able to cancel.

 

How to save a wallet address or whitelist on bitqik

The Whitelist (Withdraw Address) system allows you to save the address of your preferred withdrawal wallet for future transactions, streamlining the withdrawal process.

1. Go to "Profile"

white.jpg

2. Click on "Security"

white1.jpg

3. Click on "Withdraw Address (Whitelist).

white2.jpg

4. Enter this page and press the (+) sign.

white3.jpg

5. In this step, please enter the destination wallet address.

A. Select the cryptocurrency you want to save..

B. Paste wallet address.

C. Select Network.

D. Enter the name of account you want to save.

*After entering your information, click save.

white4.jpg

6. Notification will be sent to the Phone number, Email, and 2FA (if you open the status on the application) and "Confirm".

white5.jpg

- Success

white6.jpg

7. If you have saved multiple accounts and want to withdraw only specific items, you can access the "Whitelist" section. After you enable this function, you will only be able to withdraw to the whitelisted withdrawal address.

white7.jpg

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?