ສາມາດເບິ່ງທີ່ຢູ່ຂອງກະເປົາ Cryptocurrency ໄດ້ຢູ່ໃສ? / Where can I check the Cryptocurrency wallet address?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ທີ່ຢູ່ Cryptocurrency Wallet ຫຼື ທີ່ຢູ່ກະເປົາຂອງຫຼຽນແມ່ນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ສ້າງບັນຊີ ບິດຄິກ, ເຊິ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົາຈະໃຊ້ສໍາລັບການຝາກຫຼຽນເຂົ້າມາໃນບັນຊີ ບິດຄິກ ຂອງທ່ານ. ແຕ່ລະຫຼຽນຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະໂອນຫຼຽນ.

 

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງກະເປົາທີ່ຢູ່ກະເປົາ Cryptocurrency ໄດ້ດ້ວຍວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີບິດຄິກຂອງທ່ານ.

2. ໄປທີ່ "Wallet".

wall1.jpg

3. ໃນໜ້ານີ້ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ທີ່ຢູ່ ແລະ ກົດຝາກຫຼຽນ.

wall2.png

4. ທ່ານສາມາດສຳເນົາທີ່ຢູ່ຂອງຫຼຽນໄປຫາ Website ຕົ້ນທາງທີ່ຈະຝາກຫຼຽນເຂົ້າມາ ຫຼື ສະແກນລະຫັດ QR Code.

*ຫຼັງຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການໂອນຫຼຽນໃນລະບົບຂອງ Website ຕົ້ນທາງທີ່ທ່ານໃຊ້ໂອນຫຼຽນມາຍັງ bitqik ໄດ້ເລີຍ.

wall3.jpg

 

*ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: support.bitqik.com

===========================================================

 

A Cryptocurrency wallet address or Coin Wallet address is automatically generated, which wallet address will be used for depositing coins into your Bitcoin account. Each coin has a different address, please check your wallet address carefully before you transfer coins.

You can check the Cryptocurrency wallet (Wallet address) below :

1. Login to your bitqik account.

2. Press the Deposit Funds or Wallet button.

wall1.jpg

3. Select the coin you want to know and click deposit coin.

wall2.png

4. You can click Copy to copy the coin's address to the original website to transfer the coin or scan the QR code.

*After that, follow the process of transferring coins in the system of the original website you used to transfer coins to bitqik.

wall3.jpg

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?