ວິທີການຊື້-ຂາຍຫຼຽນ Cryptocurrency ໃນກະດານ Trade ເທິງ application / How to buy-sell coins (Cryptocurrency) on bitqik application

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ການຊື້ຫຼຽນ Cryptocurrency ໃນກະດານ Trade ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານ bitqik application.

2. ກົດປຸ່ມ "Trade" ຢູ່ແຖບເມນູລຸ່ມສຸດ.

MicrosoftTeams-image

3. ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຊື້.

MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

4. ເລືອກປະເພດຄໍາສັ່ງ (limit , Market).

MicrosoftTeams-image

5. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊື້ແບບ limit order

limit order: ລາຄາຕໍ່ຫຼຽນແມ່ນກຳນົດເອງໂດຍຜູ້ຊື້.

A. ກຳນົດຈໍານວນລາຄາຫຼຽນສໍາລັບການຊື້.

B. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຊື້.

C. ທ່ານສາມາດເລືອກໃສ່ຈໍານວນເງິນຕາມ % ຂອງຍອດເງິນທີ່ທ່ານມີ.

D. ລະບົບຈະຄິດໄລ່ລາຄາຫຼຽນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຕົວຈີງ ແລະ ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຊື້.

ກົດປຸ່ມສີຂຽວ "Buy" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

MicrosoftTeams-image

6. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊື້ແບບ "Market Order"

ລະບົບຈະຊື້ຫຼຽນໃນລາຄາຕະຫຼາດ "Market" ນະຕອນນັ້ນໃຫ້ທ່ານທັນທີ.

A. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຊື້ 

B. ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຊື້.

ກົດປຸ່ມສີຂຽວ "Buy" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

MicrosoftTeams-image

7. ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ປະຫວັດທຸລະກຳໄດ້ທີ່ Order History.

  MicrosoftTeams-image

( ສຳລັບ ພາສາສລາວ)

ການຊື້ຫຼຽນ Cryptocurrency ໃນກະດານ Trade ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານ bitqik application.

2. ກົດປຸ່ມ "ຊື້-ຂາຍ" ຢູ່ແຖບເມນູລຸ່ມສຸດ.

3. ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຊື້.

4. ເລືອກປະເພດຄໍາສັ່ງ (limit , Market).

5. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊື້ແບບ limit order ( ຈຳກັດ)

limit order: ລາຄາຕໍ່ຫຼຽນແມ່ນກຳນົດເອງໂດຍຜູ້ຊື້.

A. ກຳນົດຈໍານວນລາຄາຫຼຽນສໍາລັບການຊື້.

B. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຊື້.

C. ທ່ານສາມາດເລືອກໃສ່ຈໍານວນເງິນຕາມ % ຂອງຍອດເງິນທີ່ທ່ານມີ.

D. ລະບົບຈະຄິດໄລ່ລາຄາຫຼຽນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຕົວຈີງ ແລະ ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຊື້.

ກົດປຸ່ມສີຂຽວ "ຊື້ " ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

6. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊື້ແບບ "Market Order"

ລະບົບຈະຊື້ຫຼຽນໃນລາຄາຕະຫຼາດ "Market" ນະຕອນນັ້ນໃຫ້ທ່ານທັນທີ.

A. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຊື້ 

B. ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຊື້.

ກົດປຸ່ມສີຂຽວ "ຊື້" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

7. ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ປະຫວັດທຸລະກຳໄດ້ທີ່  ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ.

ການຂາຍຫຼຽນ Crypto  ໃນກະດານ Trade ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ "bitqik".

2. ກົດປຸ່ມ "Trade" ຢູ່ແຖບເມນູລຸ່ມສຸດ.

MicrosoftTeams-image

3. ຈາກນັ້ນເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂາຍ.

MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

4. ກົດປຸ່ມ "Sell"

MicrosoftTeams-image

5. ເລືອກປະເພດຄໍາສັ່ງຂາຍ (Limit, Market).

MicrosoftTeams-image

6. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂາຍແບບ "Limit Order"

limit order: ລາຄາຕໍ່ຫຼຽນແມ່ນກຳນົດເອງໂດຍຜູ້ຂາຍ.

A. ກຳນົດຈໍານວນລາຄາຫຼຽນສໍາລັບການຂາຍ.

B. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຂາຍ.

C. ທ່ານສາມາດເລືອກໃສ່ຈໍານວນເງິນຕາມ % ຂອງຍອດເງິນທີ່ທ່ານມີ.

D. ລະບົບຈະຄິດໄລ່ລາຄາຫຼຽນທີ່ຈະຂາຍຕົວຈິງ ແລະ ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຂາຍ.

ກົດປຸ່ມສີແດງ "Sell" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

MicrosoftTeams-image

7. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂາຍແບບ "Market Order"

ລະບົບຈະຊື້ຫຼຽນໃນລາຄາຕະຫຼາດ "Market" ນະຕອນນັ້ນໃຫ້ທ່ານທັນທີ.

A. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຂາຍ.

B. ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຂາຍ.

ກົດປຸ່ມສີແດງ "Sell" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

MicrosoftTeams-image

8. ເມື່ອທຸລະກໍາການຂາຍຂອງທ່ານສໍາເລັດ ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງໃນກະເປົ໋າເງິນ Digital ຂອງທ່ານໄດ້.

( ສຳລັບ ພາສາສລາວ)

ການຂາຍຫຼຽນ Crypto  ໃນກະດານ Trade ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ "bitqik".

2. ກົດປຸ່ມ "ຊື້-ຂາຍ" ຢູ່ແຖບເມນູລຸ່ມສຸດ.

3. ຈາກນັ້ນເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂາຍ.

4. ກົດປຸ່ມ "ຂາຍ"

5. ເລືອກປະເພດຄໍາສັ່ງຂາຍ (Limit, Market).

6. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂາຍແບບ "Limit Order"

limit order: ລາຄາຕໍ່ຫຼຽນແມ່ນກຳນົດເອງໂດຍຜູ້ຂາຍ.

A. ກຳນົດຈໍານວນລາຄາຫຼຽນສໍາລັບການຂາຍ.

B. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຂາຍ.

C. ທ່ານສາມາດເລືອກໃສ່ຈໍານວນເງິນຕາມ % ຂອງຍອດເງິນທີ່ທ່ານມີ.

D. ລະບົບຈະຄິດໄລ່ລາຄາຫຼຽນທີ່ຈະຂາຍຕົວຈິງ ແລະ ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຂາຍ.

ກົດປຸ່ມສີແດງ "ຂາຍ" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

7. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂາຍແບບ "Market Order"

ລະບົບຈະຊື້ຫຼຽນໃນລາຄາຕະຫຼາດ "Market" ນະຕອນນັ້ນໃຫ້ທ່ານທັນທີ.

A. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຂາຍ.

B.ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຂາຍ.

ກົດປຸ່ມສີແດງ "ຂາຍ" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

8. ເມື່ອທຸລະກໍາການຂາຍຂອງທ່ານສໍາເລັດ ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງໃນກະເປົ໋າເງິນຂອງທ່ານໄດ້.

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

==========================================================

buying Cryptocurrency on the Trade board by following these steps:

1. Login to your account on bitqik application.

2. Click " Trade " on the button.   

MicrosoftTeams-image

3. Choose the coin that you want to buy.

MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

4. Choose types of order (Limit, Market).

MicrosoftTeams-image

5. How to buy with a Limit order.

Limit: This setting applies to the price per coin that you set.

A. Set the price of coins to buy.

B. Enter the amount of coins you want to buy.

C. This is the auto-calculated coin amount you will receive according to your setting on point A(It will also calculate the fee).

D. The price of paid coins will be calculated manually and there will be a 0.2% fee for the purchase.

Click“Buy” on the green button.

MicrosoftTeams-image

 

6. How to buy with a Market order.

Market: This setting applies to the latest/best available price for "ask" inquiries.

A. Enter the amount of coins you want to buy. (You can enter the total amount to buy).

B. This is the auto-calculated coin amount you will receive according to your setting on point A(It will also calculate the fee)

Click"Buy" on the green button.

MicrosoftTeams-image

7. Transaction history can be viewed at Order History.

MicrosoftTeams-image

Selling Cryptocurrency on the Trade board by following these steps:

1. Log in to your account on bitqik application.

2. Tap on the " trade" at the bottom of the screen.

MicrosoftTeams-image

3. then choose the coin that you wish the sell.

MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

4. Click the Sell button.

MicrosoftTeams-image

5. Choose types of orders (Limit, Market).

MicrosoftTeams-image

6. If you would like to sell with a Limit order.

Limit: This setting applies to the price per coin that you set.

A. Set the price of coins to sell.

B. Enter the amount of coins you want to sell.

C. This is the auto-calculated coin amount you will receive according to your setting on point A(It will also calculate the fee).

D. The actual selling price of the coin will be calculated and there will be a 0.2% fee for the sale.

Click “Sell” on the red button.

MicrosoftTeams-image

7. How to sell with a Market order.

Market: This setting applies to the latest/best available price for "bid" inquiries

A. Enter the amount of coin you wish to spend.

B. This is the auto-calculated coin amount you will receive according to your setting on point A(It will also calculate the fee).

Click the " Sell" red button at the bottom of the screen.

MicrosoftTeams-image

8. When your sell order is successful, you will check your wallet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ໃນກໍລະນີທ່ານຕ້ອງການຢາກຍົກເລີກຫຼຽນທີຊື້-ຂາຍ ທ່ານສາມາດເບິ່ງ

ວິທີການຍົກເລີກລາຍການລໍຖ້າຊື້-ຂາຍຫຼຽນໄດ້ຕາມບົດຄວາມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

[ English below]

 

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ bitqik ແລະ ກົດປຸ່ມ "Trade"

MicrosoftTeams-image

2. ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກເລີກການຊື້ - ຂາຍ.

MicrosoftTeams-image

3. ກົດປຸ່ມ "Cancel" ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ "OK" ເພື່ອຢືນຢັນການຍົກເລີກ..

MicrosoftTeams-image

4. ຫາກຢາກກວດສອບທຸລະກຳກົດປຸ່ມ "Order History".

MicrosoftTeams-image

 

ຫມາຍເຫດ: ຖ້າຫາກຄໍາສັ່ງຊື້ - ຂາຍຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຈັບຄູ່ສໍາເລັດ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້.

 

======================================

1. Log in bitqik application and Tap "Trade".

MicrosoftTeams-image

2. Select the coin that you would like to cancel buy-sell.

MicrosoftTeams-image

3. Tap "Cancel" at the bottom right of the screen and Then tap "OK" to confirm cancel.

MicrosoftTeams-image

4. Check the transaction by tapping "Order History".

MicrosoftTeams-image

Remark: If your order of buy-sell is paired with another, you can't cancel the transaction. 

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?