ວິທີການໂອນ 2FA ໄປຫາອຸປະກອນໃໝ່ / How to transfer 2FA to a new device.

supportcs
supportcs
  • Updated
[English below]
 
ທ່ານສາມາດຍ້າຍຂໍ້ມູນ 2-Factor Authentication ຫຼື 2FA ໄປໃສ່ອຸປະກອນໃໝ່ໄດ້. ໃນວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເປີດ Application "Google Authenticator". ຢູ່ໃນອຸປະກອນ.

2. ກົດ Option "ສາມຈຸດ" ທີ່ມຸມຂວາເທິງ.

3. ເລືອກບັນຊີສົ່ງອອກ.
 
big-image-1.png

4. ກົດ "Continue"

5. ສະແກນໃບໜ້າ ຫຼື ໃສ່ລະຫັດຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

6. ເລືອກບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ກົດປຸ່ມ "Export" .

big-image-2.png
 
 
7. ໜ້າຈໍຈະສະແດງລະຫັດ QR ໃຫ້ທ່ານສະແກນ.

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາຮັກສາລະຫັດ QR ໄວ້ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ພຽງແຕ່ໃຊ້ລະຫັດ QR ເພື່ອສະແກນຈາກອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

big-image-3.png
 
 
8. ຕິດຕັ້ງ "Application Google Authenticator". ໃນອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ ເປີດ App ແລະ ກົດໝາຍບວກເບື້ອງຂວາລຸ່ມ.

9. ເລືອກສະແກນລະຫັດ QR.

10. ສະແກນລະຫັດ QR ຈາກອຸປະກອນດຽວກັນ.
big-image-4.png
 
11. ລະບົບຈະນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນບັນຊີຈາກອຸປະກອນເກົ່າ ໄປຫາອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ. ແລ້ວກົດຕົກລົງເພື່ອສືບຕໍ່.

- ຂໍ້ມູນ 2FA ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນ "Application Google Authenticator". ໃນອຸປະກອນໃໝ່.
big-image-5.png
 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

You can move your 2-Factor Authentication or 2FA information to a new device. In the following way : 
 
1. Open the Google Authenticator application. in the original device.
2. Press Option (three dots) in the upper right corner.
3. Select Transfer account.
big-image-1.png
4. Click " Continue "
5. Scan your face or enter your device's passcode.
6. Select the account you want and Export.
big-image-2.png
7. The screen will display a QR code for you to scan.
Note: Please keep the QR code away from others for the security of your account and only use the QR code to scan from your new device.
big-image-3.png
 
8. Install the Google Authenticator application. On your new device, you can just open the app and the plus sign in the lower right corner.
 
9. Select Scan QR Code.
 
10. Scan the QR code from the same device
 
big-image-4.png
 
11. The system will import the account information from the old device to your new device. Click OK to continue.
- 2FA information will be displayed in the Google Authenticator application. In the new device.
big-image-5.png
 
 
**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center
 
 

Was this article helpful?