ວິທິຊື້ຫຼຽນ USDT ຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ / How to BUY USDT via bank account

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ວິທິຊື້ຫຼຽນ USDT ໃນບິດຄິກແອັບພລິເຄຊັນທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ກົດທີ່ "ຊື້ Crypto".

buylao.jpg

2. ຂັ້ນຕອນການກອກລາຍລະອຽດ.

ກ. ໃສ່ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຊື້ (ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະກຸນເງິນ ກີບ, ບາດ ແລະ ໂດຣາ ໃນການຊື້ຫຼຽນໄດ້).

ຂ. ຈຳນວນ USDT ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ເມື່ອທາງລະບົບຂອງເຮົາເຮັດການຄິດໄລ່ອອກມາແລ້ວ.

*ຫາກທ່ານຢາກໃສ່ຈຳນວນ USDT ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ກ່ອນລະບົບກໍຈະຄິດໄລ່ລາຄາຂອງຫຼຽນອອກໃຫ້ອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນກັນ.

ຄ. ເລືອກທະນາຄານ (ໃນປັດຈຸບັນຍັງມີພຽງແຕ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ທີ່ເຮັດການຝາກຖອນໄດ້ ແລະ ໃນອານາຄົດຈະມີການເພີ່ມທະນາຄານຕ່າງໆເຂົ້າມາເພີ່ມເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງລູກຄ້າ).

ງ. ເລືອກບັນຊີທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດການຜູກກັບ bitqik ໄວ້.

*ກົດຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂອງທາງບໍລິສັດ ແລະ ກົດ "ຊຶ້ USDT".

buylao1.jpg

3. ຂັ້ນຕອນການໂອນຈ່າຍ.

- ລະບົບຈະສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໂອນຈ່າຍ.

- ທ່ານສາມາດໂອນຈ່າຍ USDT ຜ່ານປຸ່ມ "Pay with JDB YES" ຫຼື ຈະສະແກນຜ່ານ "QR code" ໄດ້ທັນທີ່ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຈຳນວນເງິນເອງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຊື້ຫຼຽນກັບທາງບິດຄິກ.

buylao2.jpg

ໝາຍເຫດ:

- QR code ຈະເປັນແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວເພາະທາງລະບົບເຮົາຈະຄຳນວນ ແລະ ສ້າງຍອດຊຳລະໃຫ້ທ່ານແລ້ວບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊ້ຳໄດ້.

- ຫາກທ່ານຫາກໍເປີດບັນຊີທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ JDB ລົບກວນໃຫ້ລໍຖ້າບັດ ATM ແລະ ເປິດນຳໃຊ້ App JDB YES PAY ເພາະຈະສະດວກໃນການໂອນຊຳລະຄ່າ USDT ກັບທາງບິດຄິກເຮົາ.

ຄຳເຕືອນ: ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ບັນຊີທະນາຄານທີ່ນອກເໜືອຈາກບັນຊີທີ່ທ່ານໄດ້ຜູກກັບບິດຄິກໃນການຊຳລະໄດ້.

4. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຊຳລະຄ່າຫຼຽນແລ້ວໃຫ້ທ່ານກວດສອບຈຳນວນຫຼຽນຂອງທ່ານໄດ້ທີ່ກະເປົາຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ

ໝາຍເຫດ: ຫາກຫຼຽນ USDT ຍັງບໍ່ເຂົ້າກະເປົາ ໃຫ້ທ່ານໄປທີ່ໜ້າ ປະຫວັດທຸລະກຳ ຫຼື History ເພື່ອກວດເບີ່ງປະຫວັດການຊື້ຂອງທ່ານວ່າ Completed ຫຼື Falied ຫາກທຸລະກຳຂອງທ່ານຂື້ນ Falied ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທີມ bitqik Support Center ທັນທີເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແກ້ໄຂທຸລະກຳຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດ

Screenshot

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

How to buy USDT in the bitqik application, you can follow the steps below:

1. Tap "Buy Crypto".

buyeng.jpg

2. The process of filling in the details.

A. Enter the amount you want to buy. (You can use kip, baht, and dollars to buy coins)

B. The amount of USDT you will receive once calculated by our system.

*To enter the amount of USDT you want to buy first The system will automatically calculate the price of coins.

C. Select Bank (Currently only JDB or Joint Development Bank can deposit and withdraw funds. and in the future will add other banks for the convenience of customers).

d. Select the account you linked with bitqik.

*Click to accept the company's terms and conditions and then click "BUY USDT"

buyeng1.jpg

3. Payment process.

- The system will show the information and amount that you must pay.
- You can purchase USDT via the "Pay with JDB YES" or scan via "QR Code" instantly without entering the amount to facilitate buying coins.

buyeng2.jpg

Note:

- The QR code is single-use. Because the system will calculate and generate the payment and cannot be used anymore.

- If you just open a Joint Development Bank account, please wait for an ATM card and activate the JDB YES PAY app. Because it will be convenient to transfer payment for purchase USDT with bitqik

Warning: You cannot use any bank account other than the one linked to bitqik to make payments.

4. After purchase and then you can check your USDT on your wallet

Note: If you don't receive USDT please check the history and check your transaction for Completed or Falied if your transaction is Falied please contact bitqik Support Center to correct your transaction.

Screenshot

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

Was this article helpful?