ວິທີການຖອນຫຼຽນ (Cryptocurrency) ຜ່ານ bitqik website / How to Withdraw coins (Cryptocurrency) on bitqik website

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ທ່ານສາມາດຖອນຫຼຽນ Cryptocurrency ໄດ້ໂດຍດຳເນີນການຕາມວິທີຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານໃນ bitqik.com.

2. ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ "Trade " ແລ້ວກົດໄປທີ່ " Deposit ".

3. ກົດໄປທີ່ "Withdraw"ຈາກນັ້ນເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຖອນ ແລະ ກົດເລືອກ

A. ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຖອນ

B. ເລືອກເຄືອຂ່າຍ (Network) ໃຫ້ກົງກັບທີ່ຢູ່ກະເປົາປາຍທາງ

C. ໃສ່ທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນຜູ້ຮັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

D. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນ ຖ້າຕ້ອງການສົ່ງງໄປໝົດ ກົດທີ່ Max 

ໝາຍເຫດ: ກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະ ຈຳນວນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກ່ອນຈະເຮັດການໂອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ Send.

**ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີຍອດ"Withdraw" 5000 USDT ຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຈະຕ້ອງລໍຖ້າ ການ Confrim ຈາກ Admin ທາງອີເມລວ່າ ທີ່ຢູ່ ກະເປົ໋າ ທີ່ທ່ານສົ່ງໄປຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ ເພື່ອເປັນການກວດສອບອີກຄັ້ງໃຫ້ແນ່ນອນ.

4. ໃສ່ລະຫັດທີ່ທາງລະບົບສົ່ງໃຫ້ທ່ານທາງເບີໂທ, email ແລະ ລະຫັດສອງຊັ້ນ 2FA (2FA ຫາກທ່ານມີການເປີດໃຊ້ງານ Functionນີ້) ແລ້ວກົດທີ່ " Confirm ".

Screenshot

5. ຫຼັງຈາກກົດ  " Confirm " ແລ້ວຈະສະແດງໜ້າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ : ຖືວ່າເຮັດສຳເລັດໃຫ້ລໍຖ້າການຢືນຢັນ.

Screenshot

ໝາຍເຫດ: ຈະມີການຫັກຄ່າທຳນຽມການຖອນຫຼຽນ. ທ່ານສາມາດກວດສອບຄ່າທໍານຽມຂອງຫຼຽນຕ່າງໆໄດ້ທີ່ bitqik fee

 

ວິທີການບັນທຶກທີ່ຢູ່ກະເປົາ ຫຼື Whitelist ຂອງບິດຄິກ.

ລະບົບບັນທຶກບັນຊີການຖອນ ຫຼື Whitelist (Withdraw Address) ແມ່ນການບັນທຶກທີ່ຢູ່ກະເປົາປາຍທາງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຖອນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບິດຄິກແລ້ວກົດປຸ່ມຮູບ"ໂປຣ໌ໄຟລ໌" ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືດ້ານເທິງ.

2. ຄິກຟັງຊັນ "ຄວາມປອດໄພ"

3. ກົດທີ່ "withdraw Address (Whitelist)".

4. ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍເປີດດ້ານຂວາມື

5.ຢືນຢັນການເປີດ(Whitelist), ກົດປຸ່ມ"Turn on"

6.ໃສ່ລະຫັດທີ່ທາງລະບົບສົ່ງໃຫ້ທ່ານທາງເບີໂທ, email ແລະ ລະຫັດສອງຊັ້ນ 2FA (2FA ຫາກທ່ານມີການເປີດໃຊ້ງານ Functionນີ້) ແລ້ວກົດທີ່ "ຢືນຢັນ".

7. ເຂົ້າມາໃນໜ້ານີ້ໃຫ້ກົດທີ່ໝາຍບວກ (+ Add Address) 

8. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນໃຫ້ທ່ານກອກຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ກະເປົາປາຍທາງ.

ກ. ເລືອກປະເພດຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກ.

ຂ. ວາງເລກທີ່ຢູ່ກະເປົາ.

ຄ. ເລືອກເຄືອຂ່າຍຂອງຫຼຽນ.

ງ. ໃສ່ຊື່ຂອງບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະບັນທຶກ.

*ຫຼັງຈາກກອກຂໍ້ມູນຄົບແລ້ວໃຫ້ກົດບັນທຶກ.

 

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

 

You can withdraw tokens from the web version, please follow the instructions below:

1. Login to your bitqik account.

2Go to  "Trade " then tap the " Deposit ".

3 Go to  "Withdraw" Select the coin you want to withdraw by bollow A,B,C and D.

A. Select the coin you want to withdraw.

B. Select a network (Network) to match the destination address.

C. Enter the recipient's wallet address correctly.

D. Enter the amount of coins or Tap MAX 

Note: Check the information again and the amount before transferring, then click Send.

Note: For withdrawals of 5,000 USDT or more, please wait for an email confirmation from admin support to verify your wallet address.

4. Notification will be sent to the Phone number, Email, and 2FA (if you open the status on the application).

Screenshot

5. Click " Confirm " will show the next page as successful and waiting for approval.

Screenshot

Note: There will be a coin withdrawal fee deducted. You can check the fees of various coins at the bitqik fee

 

 

How to save a wallet address or whitelist on bitqik

The Whitelist (Withdraw Address) system allows you to save the address of your preferred withdrawal wallet for future transactions, streamlining the withdrawal process.

1. Log in to your account and Select the button ( profile ) on the right side.

2. Click on the “Security” 

3. Click on the "withdraw Address (Whitelist)".

4. Click on the button "open" on the right side.

5.Confirm (Whitelist), Click on the "Turn on"

6.Notification will be sent to the Phone number, Email, and 2FA (if you open the status on the application) and "Confirm".

7. Click on the (+ Add Address) 

8.In this step, please enter the destination wallet address.

A. Select the cryptocurrency you want to save..

B. Paste wallet address.

C. Select Network.

D. Enter the name of account you want to save.

*After entering your information, click save.

 

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?