ວິທີການຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) / How to verify identity

supportcs
supportcs
  • Updated

English below

*ກໍລະນີທ່ານຕ້ອງການຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານ Application, ກະລຸນາກົດ link ນີ້: https://bit.ly/3SRfmWj

1. ເປີດເວບໄຊບິດຄິກ ແລະ ກົດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

2. ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວໄປທີ່ຫນ້າທໍາອິດ, ກົດປຸ່ມຮູບ"ໂປຣ໌ໄຟລ໌" ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືດ້ານເທິງ.

3. ໃຫ້ທ່ານກົດຄໍາ “Identity Verification” ເພື່ອເຂົ້າໄປຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ.

*ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະໃຊ້ເອກະສານຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງລະຫວ່າງ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນ.

2. ອັບໂຫຼດເອກະສານ ແລະ ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານຄູ່ກັບເອກະສານໃຫ້ສໍາເລັດຫຼັງແລ້ວ ກົດ "Proceed".

ໝາຍເຫດ:

- ການອັບໂຫຼດເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ ຂໍ້ມູນແມ່ນຕ້ອງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ບໍ່ມົວ.

- ກະລຸນາໃສ່ຮູບພາບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (ຕົວຢ່າງ:ການຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກກະສານແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເອົາອື່ນໃສ່ນອກຈາກຮູບທີ່ຖ່າຍຄູ່ກັບເອກກະສານເທົ່ານັ້ນ)

- ການຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກກະສານບໍ່ຄວນໃຫ້ເອກກະສານບັງໃບໜ້າ,ບໍ່ຄວນໃຫ້ນິ້ວປີດບັງຂໍ້ມູນຂອງບັດ,ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ໝວກ,ແວ່ນຕາ,ໜ້າກາກ.

4. ກຽມເອກະສານຂອງທ່ານທີ່ຈະໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) ຈາກນັ້ນກົດທີ່ "Start Verification".

5. ເລືອກເອກະສານຂອງທ່ານທີ່ຈະໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ.

- ເລືອກປະເທດທີ່ອອກເອກະສານໃຫ້ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຂອງເອກະສານລະຫວ່າງ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport).

- ຫຼັງຈາກເລືອກປະເພດຂອງເອກະສານແລ້ວໃຫ້ກົດ "ດຳເນີນການ" ເພື່ອໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານປະເພດບັດປະຈຳຕົວສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ຖືສັນຊາດລາວເທົ່ານັ້ນ.

6. ຂັ້ນຕອນການອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານ.

-ຖ່າຍຮູບດ້ານໜ້າຂອງເອກະສານ

*ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການຖ່າຍຮູບເອກະສານ:

- ການຖ່າຍຮູບເອກະສານທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງເຫັນຂໍ້ມູນໄດ້ຊັດເຈນ.

- ເອກະສານຕ້ອງບໍ່ໝົດອາຍຸ.

- ຫຼັງຈາກທີ່ອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານແລ້ວ ກົດ "Continue" ເພື່ອໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

- ຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກະສານ

*ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກະສານ:

- ການຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກະສານທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງເຫັນໃບໜ້າ, ຂໍ້ມູນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ປິດບັງໜ້າຈົນເກີນໄປ.

- ການຖ່າຍຮູບສຳລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນແມ່ນບໍ່ຄວນໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ໝວກ.

- ໃນກໍລະນີຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານປີ້ນກັບແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຂໍ້ມູນຕ້ອງຊັດເຈນ ຫຼື ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າທີ່ກ້ອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

- ຫຼັງຈາກທີ່ອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານແລ້ວ ກົດ "Continue" ເພື່ອໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

-ຂັ້ນຕອນການຖ່າຍເຊວຟີ.

- ຫຼັງຈາກທີ່ອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານແລ້ວ ກົດ "Continue" ເພື່ອໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

ໝາຍເຫດ: 

- ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນໃຫ້ຖ່າຍແຕ່ສະເພາະໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ຄວນຖ່າຍຄູ່ກັບເອກະສານໃດໆ

- ການຖ່າຍຮູບສຳລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນແມ່ນບໍ່ຄວນໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ໝວກ.

7. ຂັ້ນຕອນການກອກຂໍ້ມູນ.

- ຕື່ມຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

"ຂໍ້ແນະນຳ : ໃຫ້ໃສ່ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນໃຫ້ກົງກັບເອກະສານບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ໃຫ້ກົງກັບຊື່ບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ".

1. ໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານ

2. ໃສ່ນາມສະກຸນ

3. ເລືອກເພດ

4. ວັນ/ເດືອນ/ປີ ເກີດ

5. ເລືອກປະເທດຕາມເອກະສານຂອງທ່ານ

6. ປະເພດຂອງເອກະສານທີ່ເລືອກໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ

7. ເລກທີບັດປະຈຳຕົວ ຖ້າທ່ານໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ຢືນຢັນຕົວຕົນໃຫ້ໃສ່ໂຕອັກສອນທີ່ຢູ່ໜ້າຕົວເລກພ້ອມ

*ຫຼັງຈາກກອກຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນໝົດແລ້ວ ກະລຸນາກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນກົດ "ດຳເນີນຕໍ່"

8. ຫຼັງຈາກກົດ "ດຳເນີນການຕໍ່"ຈະປາກົດຄຳວ່າ "KYC SUBMITTED" ແລ້ວລໍຖ້າໃຫ້ລະບົບກວດສອບ

 

ການຢືນຢັນຕົວຕົນແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາ 3-5 ໃນການກວດສອບ.

ໝາຍເຫດ:

- ໃຊ້ເອກະສານຕົ້ນສະບັບເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນ.
- ຮູບພາບທີ່ອັບໂຫຼດຕ້ອງຈະແຈ້ງ, ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະສານຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ.
- ຂະໜາດ file ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 5MB ຕໍ່ file.
- ໃນກໍລະນີກວດສອບຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ ອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນການປະມວນຜົນ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ມື້ ຫຼືອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່ານັ້ນໃນການປະມວນ
ຜົນ.
- ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງທ່ານຈະມີການກວດສອບຕື່ມອີກ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
- ຮູບພາບໃນ FAQ ນີ້ອາດຈະລ້າສະໄຫມໃນບາງສ່ວນ. ທ່ານສາມາດອີງໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນເວັບໄຊ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

 

==========================================================

To proceed with your bitqik application, please click on the links: https://bit.ly/3SRfmWj

1. Login to the system from bitqik.com

2. Tap an icon profile at the top right of the website.

3. Click “Submit KYC” to verify your identity.

4. . Prepare your documents for identity verification or KYC and then click on "Start Verification"

5. Select your document to verify your identity.
- Select the country of issue of the document, then select the document type between ID card or Passport.
- After selecting the document type, press "Continue" to go to the next step.
Note: ID card documents can only be used by Lao nationals.

6. Upload Your document.

Note:

- Taking photos of important documents must see the information clearly.

- Documents must not expire.

- After uploading your documents, click "Continue" to proceed to the next step.

- Take a selfie with your document.

Note:

- Take a selfie with the document must show the face, provide clear information, and not be too obscured.

- Do not wear glasses or hats while taking photos for identification purposes.

- When reversing the image, the information must be clear, or go to the mobile phone camera settings.

- After uploading your documents, click "Continue" to the next step.

- Take a selfie process.

Note:

- In this step, only take a selfie. Do not take photos with any documents.

- Do not wear glasses or hats while taking photos for identification purposes.

7. Enter your personal information.

Instructions: Enter your first and last name to match your identity card or passport and match your bank account name.

1. Enter your name

2. Enter your last name

3. Select gender

4. Date/month/year of birth

5. Enter your nationality

6. Document type ( ID card is only for Lao nationality )

7. Enter the identity card number and if you use a passport to confirm your identity, enter the letter and passport number.

Note: After entering all the information, please recheck your information, then click "Continue"

8. Wait for our system to verify the information.

- After completing the identity verification, this page will appear for you to wait for our system to verify the information and it will take 3-5 days for verification.

Remark :
- Use an original document for identity verification. 
- The uploaded picture should be clear, completed information and unexpired information. 
- The system supports a file size of 5MB per file.
- In the process of identity verification, will delay when there are a lot of users. 
- For users who add more conditions, it may take time to 30 days or more than that. 
- Your identity verification may be examined more to follow the risk protection policy. 
- Some pictures for this FAQ may be obsolete. You can refer to the content from the detail that appears on the website.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

Was this article helpful?