ວິທີການຢືນຢັນຕົວຕົນ KYC ຜ່ານແອບພິເຄຊັນບິດຄິກ / How to account verification KYC via bitqik Application

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

*ກໍລະນີທ່ານຕ້ອງການຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານ website, ກະລຸນາກົດ link ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ວິທີການຢືນຢັນຕົວຕົນ KYC ຜ່ານ website

1. ເປີດແອບພິເຄຊັນບິດຄິກ ແລະ ກົດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

- ກົດໄປທີ່ຮູບ "ໂປຣໄຟລ໌".

2. ຈາກນັ້ນກົດເລືອກ "ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ".

MicrosoftTeams-image (3) lao.png

3. ກຽມເອກະສານຂອງທ່ານທີ່ຈະໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) ຈາກນັ້ນກົດທີ່ "ເລີ່ມການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ".

MicrosoftTeams-image (6)lao.png

4. ເລືອກເອກະສານຂອງທ່ານທີ່ຈະໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ.

- ເລືອກປະເທດທີ່ອອກເອກະສານໃຫ້ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຂອງເອກະສານລະຫວ່າງ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport).

- ຫຼັງຈາກເລືອກປະເພດຂອງເອກະສານແລ້ວໃຫ້ກົດ "ເລີ່ມການຢືນຢັນຕົວຕົນ" ເພື່ອໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານປະເພດບັດປະຈຳຕົວສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ຖືສັນຊາດລາວເທົ່ານັ້ນ.

5. ຂັ້ນຕອນການອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານ.

*ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການຖ່າຍຮູບເອກະສານ:

- ການຖ່າຍຮູບເອກະສານທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງເຫັນຂໍ້ມູນໄດ້ຊັດເຈນ.

- ເອກະສານຕ້ອງບໍ່ໝົດອາຍຸ.

- ຫຼັງຈາກທີ່ອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານແລ້ວ ກົດ "ດຳເນີນຕໍ່" ເພື່ອໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

MicrosoftTeams-image (2) lao.png

6. ຂັ້ນຕອນການຮູບຖ່າຍຄູ່ກັບເອກະສານ.

*ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກະສານ:

- ການຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກະສານທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງເຫັນໃບໜ້າ, ຂໍ້ມູນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ປິດບັງໜ້າຈົນເກີນໄປ.

- ການຖ່າຍຮູບສຳລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນແມ່ນບໍ່ຄວນໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ໝວກ.

- ໃນກໍລະນີຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານປີ້ນກັບແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຂໍ້ມູນຕ້ອງຊັດເຈນ ຫຼື ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າທີ່ກ້ອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

- ຫຼັງຈາກທີ່ອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານແລ້ວ ກົດ "ດຳເນີນຕໍ່" ເພື່ອໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

MicrosoftTeams-image (5) lao.png

ຕົວຢ່າງ:

7. ຂັ້ນຕອນການຖ່າຍເຊວຟີ.

ໝາຍເຫດ: 

- ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນໃຫ້ຖ່າຍແຕ່ສະເພາະໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ຄວນຖ່າຍຄູ່ກັບເອກະສານໃດໆ

- ການຖ່າຍຮູບສຳລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນແມ່ນບໍ່ຄວນໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ໝວກ.

MicrosoftTeams-image (7) lao.png

8. ຂັ້ນຕອນການກອກຂໍ້ມູນ.

- ຕື່ມຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

"ຂໍ້ແນະນຳ : ໃຫ້ໃສ່ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນໃຫ້ກົງກັບເອກະສານບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ໃຫ້ກົງກັບຊື່ບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ".

1. ໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານ

2. ໃສ່ນາມສະກຸນ

3. ເລືອກເພດ

4. ວັນ/ເດືອນ/ປີ ເກີດ

5. ປະເທດຕາມເອກະສານຂອງທ່ານ

6. ປະເພດຂອງເອກະສານທີ່ເລືອກໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ

7. ໃສ່ເລກທີບັດປະຈຳຕົວ ຖ້າທ່ານໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ຢືນຢັນຕົວຕົນໃຫ້ໃສ່ໂຕອັກສອນທີ່ຢູ່ໜ້າຕົວເລກພ້ອມ

*ຫຼັງຈາກກອກຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນໝົດແລ້ວ ກະລຸນາກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນກົດ "ດຳເນີນຕໍ່"

9. ລໍຖ້າລະບົບຂອງທາງເຮົາກວດສອບຂໍ້ມູນ

- ຫຼັງຈາກສຳເລັດການຢືນຢັນຕົວຕົນແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານລໍຖ້າລະບົບຂອງທາງເຮົາກວດສອບຂໍ້ມູນຜົນການຢືນຢັນຕົວຕົນ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາ 3-5 ມື້ໃນການກວດສອບ

MicrosoftTeams-image (4).png

- ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງທ່ານຈະມີການກວດສອບຕື່ມອີກ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.

- ຮູບພາບໃນ FAQ ນີ້ອາດຈະລ້າສະໄໝໃນບາງສ່ວນ. ທ່ານສາມາດອີງໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ Website.

- ໃນກໍລະນີລູກຄ້າເຮັດບໍ່ຖືກຕາມມາດຕະຖານ ໃຫ້ຢືນຢັນຕົວຕົນຄືນໃໝ່ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາກວດສອບອີກ 3-5ວັນ.

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

================================================

 

To proceed on your web browser, please click on the links below.

How to verify identity via bitqik website

 

1. Open bitqik application and Login to your account.

- Click "Profile"

2. Then choose "Identity Verification".

MicrosoftTeams-image (1) eng.png

3. Prepare your documents for identity verification or KYC and then click on "Start Verification"

MicrosoftTeams-image (9) eng.png

4. Select your document to verify your identity.
- Select the country of issue of the document, then select the document type between ID card or Passport.
- After selecting the document type, press "Continue" to go to the next step.
Note: ID card documents can only be used by Lao nationals.

MicrosoftTeams-image (15)eng.png

5. Upload Your document.

Note:

- Taking photos of important documents must see the information clearly.

- Documents must not expire.

- After uploading your documents, click "Continue" to proceed to the next step.

MicrosoftTeams-image (14) eng.png

6. Take a selfie with your document.

Note:

- Take a selfie with the document must show the face, provide clear information, and not be too obscured.

- Do not wear glasses or hats while taking photos for identification purposes.

- When reversing the image, the information must be clear, or go to the mobile phone camera settings.

- After uploading your documents, click "Continue" to the next step.

MicrosoftTeams-image (13) eng.png

For example:

6. Take a selfie process.

Note:

- In this step, only take a selfie. Do not take photos with any documents.

- Do not wear glasses or hats while taking photos for identification purposes.

MicrosoftTeams-image (10) eng.png

7. Enter your personal information.

MicrosoftTeams-image 12 eng.png

Instructions: Enter your first and last name to match your identity card or passport and match your bank account name.

A. Enter your name

B. Enter your last name

C. Select gender

D. Date/month/year of birth

E. Enter your nationality

F. Document type ( ID card is only for Lao nationality )

G. Enter the identity card number and if you use a passport to confirm your identity, enter the letter and passport number.

Note: After entering all the information, please recheck your information, then click "Continue"

8. Wait for our system to verify the information.

- After completing the identity verification, this page will appear for you to wait for our system to verify the information and it will take 3-5 days for verification.

MicrosoftTeams-image (11).png

- Your identity verification will be further checked to comply with the risk management policy.

- The pictures in this FAQ may be outdated in some parts. You can rely on the details of the information displayed on the website.

- If the customer has been rejected, you must KYC again and it will take another 3-5 days to check.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

Was this article helpful?