ວິທີຝາກຫຼຽນໃນບິດຄິກແອັບພລິເຄຊັນ / How to deposit crypto to bitqik application.

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ວິທີຝາກຫຼຽນຈາກແພລດຟອມອື່ນເຂົ້າບັນຊີບິດຄິກສາມາດເຮັດຕາມວິທີດ້ານລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ.

 

1. ເປີດແອັບບິດຄິກໃນມືຖື ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ງານບັນຊີຂອງທ່ານ.

2. ຫຼັງຈາກທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ງານແລ້ວກົດທີ່ "ຝາກ".

depol.jpg

 

3. ພາຍໃນໜ້ານີ້ໃຫ້ທ່ານເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຟາກເຂົ້າມາຍັັງບິດຄິກ.

depol1.png

 

4. ໃນໜ້ານີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ກະເປົາຂອງທ່ານໃນບິດຄິກ.

- ທ່ານສາມາດສຳເນົາທີ່ຢູ່ກະເປົາບິດຄິກຂອງທ່ານໄປວາງທີ່ລະບົບຕົ້ນທາງເພື່ອຝາກຫຼຽນ ຫຼື ຈະສະແກນ"QR code" ເພື່ອຝາກຫຼຽນເຂົ້າມາທີ່ກະເປົາບິດຄິກຕາມຈຳນວນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ໝາຍເຫດ: ສະເພາະເຄືອຂ່າຍ RIPPLE ຫຼື ຫຼຽນ XRP ແມ່ນໃຫ້ສຳເນົາທັງທີ່ຢູ່ກະເປົາ ແລະ Memo/Tag ວາງໃສ່ລະບົບຕົ້ນທາງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຈະຝາກຫຼຽນ XRP ເຂົ້າມາ.

depol4.jpg

ແຈ້ງເຕືອນ: ກະລຸນາກວດສອບທີ່ຢູ່ກະເປົາບິດຄິກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍແມ່ນຕ້ອງກົງກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ທາງເຮົາມີເທົ່ານັ້ນ.

- ໃນກໍລະນີທີ່ເຄືອຂ່າຍຕົ້ນທາງທີ່ທ່ານເລືອກບໍ່ກົງກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ເຮົາມີ ຫຼື ຝາກຜິດທີ່ຢູ່ກະເປົາ ທາງເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບທຸກກໍລະນີ.

- ລໍຖ້າການຢືນຢັນການເຮັດທຸລະກຳທາງ Blockchain ເມື່ອຄົບກຳນົດ Confirm box ຂອງແຕ່ລະຫຼຽນແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນພາຍໃນ 24-48 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ໄວກ່ອນນັ້ນ.

 

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

====================================================================

How to deposit crypto to bitqik Application.

 

To deposit coins from other platforms into your bitqik account, you can follow the steps below.

 

1. Open the bitqik app and log in to your account.

2. Tap the "Deposit".

depoe.jpg

 

3. On this page, you can select the coin you want to deposit into bitqik

depoe1.png

 4. This page will display your wallet information

- You can effortlessly deposit coins into your wallet by copying the wallet address or scanning the QR code.

Note: Depositing XRP coins requires copying the wallet address and the Memo/Tag to the source system. This applies only to the Ripple network or XRP coinsdepoe4.jpg

Warning: Please check that the address of the wallet is correct and the network must match the network that we have.

Please be advised that if the selected source network differs from the one we've specified or the wallet address is erroneous, we will be unable to assume responsibility for any resulting consequences. To ensure a seamless transaction, kindly double-check the network compatibility and the accuracy of the wallet address.

- Once a deposit transaction receives a complete confirmation from the blockchain, it is considered complete within 24-48 hours, but it may be faster.

 

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?