ວິທີສະໝັກສະມາຊິກໃນເວັບໄຊ / How to Register bitqik on website

supportcs
supportcs
  • Updated

[English Below]

 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະໝັກສະມາຊິກ ບັນຊີບິດຄິກຜ່ານເວັບໄຊ ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໄດ້ດັ່ງນີ້ :

ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດສະໝັກໃຊ້ບໍລິການບັນຊີ bitqik ໄດ້ພຽງ 1 ບັນຊີ ຕໍ່ 1 ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳໂຕ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ)

 

1. ໄປທີ່ ເວັບໄຊຂອງບິດຄິກ ກົດປຸ່ມ "ລົງທະບຽນ" ມຸມຂວາດ້ານເທິງຂອງເວບໄຊ

 

2. ວິທີລົງທະບຽນ :

    1. ໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານ

    2. ໃສ່ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ

    3. ໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມລຂອງທ່ານ (ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ)

    4. ໃສ່ເບີໂທລະສັບ

    5. ໃສ່ລະຫັດ OTP

    6. ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ

    7. ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານ

    8. ໃສ່ເລກຜູ້ແນະນຳ (ຖ້າມີ)

    - ຈາກນັ້ນ, ກົດ"ຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ" ແລ້ວກົດ "ລົງທະບຽນ"

*ຂໍ້ແນະນຳ* ກະລຸນາສ້າງລະຫັດຜ່ານຕາມຄຳແນະນຳດ້ານລຸ່ມເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 8 ໂຕອັກສອນ/ໂຕເລກ

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກສອນພາສາອັງກິດໂຕພີມໃຫຍ່ (A-Z)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກສອນພາສາອັງກິດໂຕພີມນ້ອຍ (a-z)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີໂຕເລກ (0-9)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກຂະລະພິເສດ (+-*/!@#$%)

ໝາຍເຫດ: ຫຼັງຈາກກອກຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນໝົດແລ້ວ ກະລຸນາກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນກົດຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂອງທາງບໍລິສັດ ແລະ ກົດ "ລົງທະບຽນ"

- ຈາກນັ້ນ, ເລື່ອນອັກສອນຮູບພາບໃຫ້ລົງລັອກຕາມຮູບ

- ຫຼັງຈາກສຳເລັດແລ້ວຈະສະແດງໜ້າຕ່າງດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ

3. ລໍຖ້າທາງ ບິດຄິກ ສົ່ງອີເມວຢືນຢັນຕົວຕົນ "6 ໂຕເລກ" ໃຫ້ທາງ ອີເມວ ທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກບໍ່ເຫັນອີເມວທີ່ທາງລະບົບເຮົາສົ່ງໃຫ້ ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ ຈົດໝາຍຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື  "Spam"

-ກົດເຂົ້າທີ່ "Verify Email Address" ເພື່ອເຂົ້າໄປຢືນຢັນທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານ

MicrosoftTeams-image

- ການ "ຢືນຢັນທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານ" ສຳເລັດແລ້ວ. 

MicrosoftTeams-image

- ຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ການສະໝັກສະມາຊິກບັນຊີບິດຄິກແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າໃຊ້ງານບັນຊີໄດ້ເລີຍ.

- ຄິກລິ້ງລາຍລະອຽດວິທີການເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້: ວິທີການເຂົ້າໃຊ້ງານບິດຄິກເທິງເວັບໄຊ

4. ເມື່ອສະໝັກບັນຊີສຳເລັດແລ້ວ! ກະລຸນາຢືນຢັນໂຕຕົນ ແລະ ທ່ານສາມາດ ຝາກເງິນ ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນການເທຣດໄດ້

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

 

If you want to sign up bitqik on website, you can follow by these steps:

Remark: 1 identity card or passport per 1 account

 

1. Go to bitqik website, tap "Sign up" at the top right of the screen

2. Start to register.

    1. Fill in your first name

    2. Fill in the Last name

    3. Fill in the Email address

    4. Select your country

    5. Fill in your Phone number

    6. Send OTP

    7. Create a password.

    8. Confirm password.

    9. Fill in the referral code (optional) 

- Click sign up button  

*Note:

Your email should be the one that is used normally. 

*Recommendation Please create a password by following the recommendations below for the safety of your account.

Password must contain 8 characters (minimum)  

Password must contain English capital letters (A-Z)

Password must contain English lowercase letters (a-z)

Password must contain numbers (0-9)

Password must contain special characters (+-*/!@#$%)

Note: After entering all the information, please check your information again, then click to accept the company's terms and conditions and click "Continue"

 After registration, this window will appear. 

- verify the puzzle

- verify the puzzle success

3. Wait for bitqik to send a "Verify" email to your registered email address.

Note: If you do not see the email that we sent, please check the "Spam" folder.

- The system will send you an email that you fill in the form. You will receive the link to verify your email.

- Click on "Verify Email Address" to confirm the identity of the account

MicrosoftTeams-image

- Verify Email Address is successful

MicrosoftTeams-image

- The Login is successful.

- Click link: how to log in to your bitqik account on the website.

4, Complete! Please verify your identity and you can deposit before the trade

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?