ການແນະນຳໝູ່ໃນ bitqik website / bitqik Referral on website

supportcs
supportcs
  • Updated

 

[English below]

 

ການແນະນຳໝູ່ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ການແນະນຳໝູ່ຂອງ bitqik ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບສະມາຊິກຂອງ bitqik ໂດຍນີ້ຫາກທ່ານແນະນຳໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ຫຼື ຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກເຂົ້າມາ Trade ໃນ Platform ຂອງ bitqik  ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳຈະໄດ້ຮັບຄ່າ commission ຈາກການ Trade ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກແນະນຳເຊິ່ງເປີເຊັນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກຄ່າ commission ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານເປັນຄົນກຳນົດເຊິ່ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ 15% ສ່ວນຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳຈະໄດ້ 5%.

ຈະຫາ Link ແນະນຳໝູ່ໄດ້ຢູ່ໃສ?

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ link ແນະນຳໝູ່ "Referral Link" ໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ບິດຄິກ.

2. ໄປທີ່ "ໂປຣຟາຍ"ຢູ່ດ້ານເທິງຂວາຂອງໜ້າຫຼັກ.

ref0.jpg

3. ກົດທີ່ Referral ແລະ ໃນໜ້ານີ້ທ່ານຈະເຫັນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ທ່ານສາມາດສົ່ງເປັນລີ້ງໂດຍກົດໄປທີ່ "Invite" ຫຼື ທ່ານຈະສົ່ງເປັນລະຫັດໂດຍສຳເນົາທີ່ເລກລະຫັດໄດ້ເລີຍ.

ref1.jpg

- ຫາກກົດໄປທີ່ "Invite" ແລ້ວຈະປາກົດໜ້າສຳເນົາລີ້ງຂື້ນໃຫ້ທ່ານກົດທີ່ "Copy" ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ

ref5.jpg

4. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອ່ານລາຍລະອຽດຂອງການແນະນຳໝູ່ໃຫ້ທ່ານກົດໄປທີ່ "View referral rules".

*ກົດຂອງ Referral Program.

 1. ເມື່ອຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳລົງທະບຽນໃນ Exchange ສຳເລັດ ແລະ ເລີ່ມການຊື້-ຂາຍ (Trade) ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າ commission ຈາກຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳ.

2. ອັດຕາຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 15% ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບ 15% ຂອງຄ່າ commission ການຊື້-ຂາຍ ແບບ Spot ຂອງຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳ.

3. ກົດທີ່ເປີເຊັນດ້ານລຸ່ມເພື່ອປັບອັດຕາສ່ວນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກ commission ວ່າທ່ານຈະແບ່ງປັນກັບຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳເທົ່າໃດ.

4. ຫາກທ່ານແບ່ງປັນຜົນຕອບແທນຈາກການແນະນຳໝູ່ຫຼາຍເທົ່າໃດຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳຈະໄດ້ຮັບ Bonus ຈາກ Link ແນະນຳຂອງທ່ານກໍຈະສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ref6.jpg

5. ທ່ານສາມາດກຳນົດອັດຕາຂອງຄ່າ commission ແລະ ຄ່າ Bonus ຂອງຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳໄດ້ໂດຍກົດໄປທີ່ "Generate custom link".

ref1-2.jpg

- ເມື່ອທ່ານກົດແລ້ວຈະປາກົດໜ້າໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບຄ່າ commission ເມື່ອທ່ານພໍໃຈກັບເປີເຊັນທີ່ທ່ານເລືອກແລ້ວໃຫ້ກົດທີ່ "Generate your link" ໄດ້ດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້:

ref4.png

6. ເມື່ອທ່ານເລື່ອນລົງໄປທ່ານຈະເຫັນຕາຕາລາງຂໍ້ມູນຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ ລາຍຊື່ຂອງຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳ, ປະຫວັດຂອງຄ່າ commission, ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເມື່ອຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳເລີ່ມການເທລດ.

ref3.png

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=================================================================

 

How does the referral  work?

bitqik's friend referral will help increase income for bitqik's members by this system if you refer your friends or people you know to trade on bitqik's platform. You and the person you refer will receive a commission from the trade of the person referred. You will get 15% and the people you refer will get 5%.

 

Where can I get a referral link?

You can access the "Referral Link" by following the steps below:

1. Login bitqik website.

2. Go to "Profile" at the top right and click.

ref0.jpg

3. Click on "Referral" on the main page. You'll see various details about your referral program. You can share it as a link by clicking "Invite" or as a code by copying the code shown.

ref1.jpg

- If you click on "Invite" to pop-up window will appear with the referral link for you to click on "Copy" to send to your friends.

ref5.jpg

4. If you want to read the details of the Referral Program, click on "View referral rules".

*Rule of Referral Program.

1. Once your friends successfully register on Exchange and start trading, you will get referral commissions.

2. The default rate is 15%, meaning that you get 15% of the spot trading fees paid by friends you refer.

3. Click on the percentages below to adjust the proportion of the referral kickback you want to share with your friends.

4. The more referral kickbacks you share, the higher the chance they will get a bonus via your Referral link.

ref6.jpg

5. You can set the rate of commission and bonus of the person you refer by clicking on "Generate custom link".

ref1-2.jpg

- Then a page will appear for you to adjust the commission fee. When you are satisfied with the percentage you have chosen, click on "Generate your link" as shown below :

ref4.png

6. When you scroll down you will see Friend list, Commission history, and Earned.

ref3.png

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?