ກ່ຽວກັບບໍລິການ bitqik support/About bitqik support

cs01
cs01
  • Updated

[English below]

 

ຫາກທ່ານຕ້ອງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບລະບົບຂອງແອັບບິດຄິກ ແລະ ວິທີການໃຊ້ງານຂອງແອັບບິດຄິກ.

1. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ບິດຄິກ ແລ້ວໃຫ້ກົດໄປທີ່ "ໂປຣຟາຍ".

MicrosoftTeams-image (10).jpg

2. ຫາກທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຫາທີມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບິດຄິກໃຫ້ກົດທີ່ "ສົນທະນາ".

MicrosoftTeams-image (6) chat.jpg

- ລະບົບຈະເຂົ້າເຖິງປ່ອງສົນທະນາໃຫ້ທ່ານໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານ ແລະ ເນື້ອຄວາມທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ.

MicrosoftTeams-image (3).png

3. ຫາກທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງວິທີການໃຊ້ງານລະບົບຂອງບິດຄິກໃຫ້ກົດທີ່ "FAQ".

MicrosoftTeams-image (6) faq.jpg

- ລະບົບຈະປ່ຽນໜ້າເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊຂອງ bitqik support center ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຊອກຫາວິທີການໃຊ້ງານທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

MicrosoftTeams-image.png

 

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==================================================

 

If you would like to ask for help regarding the bitqik app system and how to use the bitqik app.

1. After login to bitqik, then click on "Profile".

MicrosoftTeams-image (10).jpg

2. If you want to send a message to bitqik support team, click on "Chat".

MicrosoftTeams-image (6) chat.jpg

- Ready to get help? Enter your name and a quick description of your issue in the form below. We're here to assist!

MicrosoftTeams-image (3).png

3. To see how to use bitqik's system, click on "FAQ".

MicrosoftTeams-image (6) faq.jpg

- The system will change the access page of the bitqik support center website so that you can find the way you want to use it.

MicrosoftTeams-image.png

 

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?