ວິທີຈັດການອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້/How to manage Trusted Devices

cs01
cs01
  • Updated

[English below]

 

ການຈັດການອຸປະກອນແມ່ນ ການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ເຄີຍມີການນຳໃຊ້ ຖ້າຫາກວ່າບັນຊີຂອງທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຳສັ່ງອອກຈາກລະບົບຈາກອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້.

 

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik.

- ກົດທີ່ຮູບ "Profile".

MicrosoftTeams-image (10).jpg

2. ໄປທີ່ "ຄວາມປອດໄພ". 

MicrosoftTeams-image (6).jpg

3. ໃຫ້ກົດທີ່ "ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້".

MicrosoftTeams-image (13)-1.jpg

4. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ທີ່ໜ້າ "ອຸປະກ່ອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້" ເພື່ອກວດສອບວ່າມີອຸປະກອນໃດທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບຢູ່ ຖ້າຫາກທ່ານສັງເກດເຫັນອຸປະກອນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ ທ່ານສາມາດອອກຈາກລະບົບຈາກອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້.

MicrosoftTeams-image (5).jpg

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==================================================================

Device management is the security control of the device used. If your account is logged in with an unknown device, you can use the logout command from that device.

 

1. log in to bitqik.

- Click on the "Profile".

MicrosoftTeams-image (7).jpg

2. Go to "Security" 

MicrosoftTeams-image (4).jpg

3. Click on "Trusted Devices".

MicrosoftTeams-image (11)-1.jpg

4. You can check in "Trusted Devices" which device is logged in. If you see a device you don't know, you can log out from that device.

MicrosoftTeams-image (8).jpg

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?