ການຕັ້ງຄ່າແອັບບິດຄິກ/Setting up bitqik app

cs01
cs01
  • Updated

[English below]

 

ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າແອັບບິດຄິກແມ່ນຈະເປັນການຕັ້ງຄ່າປ່ຽນພາສາຂອງແອັບ ແລະ ປ່ຽນສີຂອງໜ້າແອັບ.

 

ການຕັ້ງຄ່າພາສາທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ສອງແບບຄື:

1. ແບບທີ່ໜື່ງສາມາດປ່ຽນພາສາໄດ້ທີ່ໜ້າ Login.

- ກົດທີ່ຮູບທຸງພາສາດ້ານເທິງຊ້າຍມື.

MicrosoftTeams-image (9).jpg

- ກົດທີ່ພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະປ່ຽນ.

MicrosoftTeams-image (2).jpg

2. ແບບທີ່ສອງປ່ຽນພາສາໄດ້ທີ່ໜ້າຕັ້ງຄ່າໃນແອັບ.

- ຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວໃຫ້ກົດໄປທີ່ໂປລຟາຍ.

MicrosoftTeams-imageຶ1.jpg

- ໄປທີ່ (Setting) ການຕັ້ງຄ່າ

MicrosoftTeams-image (1).jpg

- ກົດທີ່ (Language) ພາສາ

MicrosoftTeams-image.jpg

- ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະປ່ຽນ.

MicrosoftTeams-image (7).jpg

*ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານກົດປ່ຽນພາສາແລ້ວ ຈະມີການອັບເດດໜ້າແອັບ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບົບໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

 

ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າປ່ຽນສີໜ້າແອັບທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວໃຫ້ກົດໄປທີ່ໂປລຟາຍ.

MicrosoftTeams-image (5).jpg

2. ໃຫ້ໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າ.

MicrosoftTeams-image (14).jpg

3. ເລືອກທີ່ຮູບແບບສີສັນ.

MicrosoftTeams-image (16)-1.jpg

4. ເລືອກທີ່ສີສັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະປ່ຽນ.

MicrosoftTeams-image (15).png

*ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານກົດປ່ຽນສີສັນໜ້າແອັບແລ້ວ ຈະມີການອັບເດດໜ້າແອັບ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບົບໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

============================================================

For changing the language of the app and customizing the color theme of your home screen in the app settings.

 

We offer two options for customizing your language settings:

1. The first option is to choose your language when you log in.

- Click on the "flag icon" in the top left corner

MicrosoftTeams-image (10).jpg

- Click on the language you want to change.

MicrosoftTeams-image (3).jpg

2. The first option is to choose your language in the setting.

- Click the "Profile" button on the left side of the screen.

MicrosoftTeams-image (5).jpg

- Go to the setting.

MicrosoftTeams-image (14).jpg

- Click on the language.

MicrosoftTeams-image (16).jpg

- Click on the language you want to change.

MicrosoftTeams-image 12.jpg

*After selecting a new language will update the current page and log in again.

 

For settings to change the theme of the app, you can follow the method below:

1. Click the "Profile" button on the left side of the screen.

MicrosoftTeams-image (17).jpg

2. Go to the setting.

MicrosoftTeams-image (19).jpg

3. Click on the Color theme.

MicrosoftTeams-image (20).jpg

4. Choose the color theme you want to change.

MicrosoftTeams-image2.png

*After selecting the color theme will update the current page and log in again.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?