ວິທີເປີດໃຊ້ງານ Biometric / How to enable Biometrics

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below] 

 

ການເປີດໃຊ້ງານ Biometric ແມ່ນອີກຂັ້ນຕອນໜຶ່ງໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີບິດຄິກແທນການໃສ່ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າໃຊ້ບິດຄິກແອັບພລິເຄຊັນ.

 

1. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ບິດຄິກ ແລ້ວໃຫ້ກົດໄປທີ່ "ໂປຣຟາຍ".

biolao1.jpg

2. ໃຫ້ໄປທີ່ "ຄວາມປອດໄພ".

biolao2.jpg

3. ໃຫ້ກົດທີ່ "Biometric".

biolao3.jpg

4. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດຜ່ານບັນຊີຂອງທ່ານ.

- ຈາກນັ້ນກົດ "ຢືນຢັນ"

biolao4.jpg

- ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານກົດຢືນຢັນແລ້ວ ລະບົບຈະຂື້ນແຈ້ງເຕືອນວ່າການເປີດໃຊ້ງານສຳເລັດແລ້ວ

biolao5.jpg

- ຫຼັງຈາກສຳເລັດແລ້ວ ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີບິດຄິກ ໂດຍຜ່ານລະບົບ Biometric ຫຼື ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານການ Login ໄດ້ເລີຍ

biolao6.jpg

5. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະປິດການໃຊ້ງານ Biometric ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້.

- ເຂົ້າໄປທີ່ "ຄວາມປອດໄພ" 

biolao2.jpg

- ຈາກນັ້ນກົດໄປທີ່ "Biometric"

- ລະບົບຈະຂື້ນແຈ້ງເຕືອນປິດນຳໃຊ້ Biometric ໃຫ້ທ່ານກົດທີ່ "ປິດໃຊ້ງານ"

biolao7.jpg

ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນປິດການໃຊ້ງານສຳເລັດ

biolao8.jpg

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

====================================================================

 

Biometric is another step to log in to your bitqik account instead of entering your password for easy access to bitqik applications.

 

1. After login to bitqik, then click on "Profile".

bioeng1.jpg

2. Go to "Security".

bioeng2.jpg

3. Click on "Biometric".

bioeng3.jpg

4. At this process, enter your password.

- Then click on "Confirm"

bioeng4.jpg

Example: Activated Success

bioeng5.jpg

- After you finish, you can login to your bitqik account via the Biometric system or via a login.

bioeng6.jpg

5. To disable Biometric, you can follow the steps below.

- Go to "Security" 

bioeng2.jpg

- Then click on "Biometric"

- A popup will appear prompting you to disable Biometric authentication. Click the "Disable" button

bioeng7.jpg

Example: Disabled is Success

bioeng8.jpg

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?