ວິທີການເຂົ້າໃຊ້ງານ ບິດຄິກແອັບພິເຄຊັນ / How to login bitqik on bitqik application

cs02
cs02
  • Updated

[English below] 

 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ 3 ວິທີ: 

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍອີເມວ

2. ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍເບີໂທລະສັບ.

3. ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ Biometric

 

1. ວິທີເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍອີເມວ .

- ກົດເລືອກຊ່ອງ "ອີເມວ"  ຕື່ມອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ, ຈາກນັ້ນກົດ "ເຂົ້າສູ່ລະບົບ".

ເລືອກວິທີຢືນຢັນຕົວຕົນ ໄດ້ຜ່ານ 2 ຊ່ອງທາງ:

-ຜ່ານ Email Authentication

-ຜ່ານ Google Authentication ( ໃນກໍລະນີເປີດໃຊ້ງານ 2FA ຄິກລິ້ງລາຍລະອຽດວິທີການເປີດໃຊ້ງານ : https://bit.ly/3CwpRsI )

   

ວິທີຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານ Email Authentication

-  ບິດຄິກ ຈະສົ່ງລະຫັດ ການຢືນຢັນ 6 ໂຕເລກ ໄປທາງອີເມວຂອງທ່ານ

MicrosoftTeams-image

- ຕື່ມລະຫັດ 6 ໂຕເລກ ຈາກນັ້ນກົດ"ຢືນຢັນ"

*ໝາຍເຫດ: 

- ລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນຈະໝົດອາຍຸພາຍໃນ 2 ນາທີ ແລະ ຖ້າຫາກໝົດກຳນົດທ່ານສາມາດກົດທີ່ "ສົ່ງລະຫັດອີກຄັ້ງ" ແລ້ວທາງ ບິດຄິກ ຈະສົ່ງ ລະຫັດ ໃຫ້ທ່ານອີກຄັ້ງ.

ວິທີຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານ Google Authentication

- ເຂົ້າແອັບ Google Authenticator, ຈາກນັ້ນ ຄັດລອກເອົາລະຫັດ 6 ໂຕເລກ

- ຕື່ມລະຫັດ Google Authenticator 6 ໂຕເລກ ຈາກນັ້ນກົດ"ຢືນຢັນ"

*ໝາຍເຫດ: 

- ລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນສຳລັບ Google Authentication ຖ້າເວລາໝົດກຳນົດທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າແອັບ Authentication ອີກຄັ້ງເພື່ອເອົາລະຫັດໃໝ່.

- ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບສຳເລັດ.

sell1.png

2. ວິທີເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍເບີໂທລະສັບ.

- ກົດເລືອກ"ໂທລະສັບມືຖື" ຈາກນັ້ນປ້ອນເບີໂທລະສັບ ທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ໃນ ບິດຄິກແອັບພິເຄຊັນ. ຈາກນັ້ນ ກົດ "ເຂົ້າສູ່ລະບົບ"

-  ລໍຖ້າ ລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນສົ່ງຫາທາງຂໍ້ຄວາມ

- ຕື່ມລະຫັດ 6 ໂຕເລກ ຈາກນັ້ນກົດ"ຢືນຢັນ"

*ໝາຍເຫດ: 

- ລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນຈະໝົດອາຍຸພາຍໃນ 2 ນາທີ ແລະ ຖ້າຫາກໝົດກຳນົດທ່ານສາມາດກົດທີ່ "ສົ່ງລະຫັດອີກຄັ້ງ" ແລ້ວທາງ ບິດຄິກ ຈະສົ່ງ ລະຫັດ ໃຫ້ທ່ານອີກຄັ້ງ.

- ຫຼັງຈາກກົດ"ຢືນຢັນ"ທ່ານກໍຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບສຳເລັດ.

3. ວິທີເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ Biometric ( ໃນກໍລະນີເປີດໃຊ້ງານ Biometric )

*ຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານຟັງຊັນ Biometric , ກະລຸນາກົດທີ່ລິ້ງນີ້: https://bit.ly/3GotFxj

- ກົດເລືອກເມນູ Biometric

- ຈາກນັ້ນເຮັດຕາມລະບົບຟັງຊັນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ ທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄ່າໄວ້ໃນມືຖື, ທ່ານກໍເຂົ້າສູ່ລະບົບສຳເລັດ.

*ໝາຍເຫດ:

(ຟັງຊັນ Biometric ປະກອບມີ: ສະແກນລາຍນິ້ວມື, ສະແກນໃບໜ້າ ແລະ ອື່ນໆ ຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່ານຳໃຊ້ຄວມປອດໄພໃນມືຖືຂອງທ່ານ )

- ປະຕິບັດຕາມມືຖືຂອງທ່ານທີ່ປາກົດຂຶ້ນໃນຟັງຊັນປຸ່ມ "Biometric". ຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບສຳເລັດ.

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

ິYou can login 3 ways on bitqik application:

1. Login by Email.

2. Login by Phone number.

3. Login by Biometric ( if you open Biometric function ) *Open the biometric function,

Click link: https://bit.ly/3GotFxj

- choose one way to get the identity verification code, then click Login

1. Login by Email.

- Click "Email"  fill your email and password, then click  "Log in".

choose the way to identity verification code :

-via Email Authentication

-via Google Authentication ( if you open 2FA Link: https://bit.ly/3CwpRsI )

Verify identity verification code via Email Authentication

-Click verify "Email Authentication"

-  bitqik will send "Email verification code" via your email address.

MicrosoftTeams-image

- Fill 6 numbers verification code. Then click "Verify"

Note:

- The authentication code will expire within 2 minutes and if it expires you can click on "Resend Code" and then bitqik will send you an email again.

- The Login is successful

Verify identity verification code via Google Authentication

- Login Authentication application, then copy code

-paste the copy code and click Verify

Note:

-The authentication code for Google Authentication, if it expires you can click on Authentication application for get new code 

2. Login by Phone number.

Click "Mobile Phone"  fill your Phone number and password, then click  "Log in".

-  bitqik will send "verification code" via your "Phone number"

- Fill 6 numbers verification code. Then click "Verify"

Note:

- The authentication code will expire within 2 minutes and if it expires you can click on "Resend Code" and then bitqik will send you "verification code" again.

- The Login successful

3.Login by Biometric ( if you open Biometric function )

- Click menu " Biometric"

Verify yourself with biometric- by scan your fingerprint.

- The Login successful

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?