ວິທີການຕິດຕັ້ງ Email Authentication ໃນ Application / How to install Email Authentication

bitqik Support
bitqik Support
  • Updated

[English below]

 

ການຕິດຕັ້ງ Email Authentication ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບບັນຊີຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.

1. Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik ແລະ ໄປທີ່ໜ້າຫຼັກ.

2. ກົດປຸ່ມໄປທີ່ "Profile" ຢູ່ເທິງເບື້ອງຊ້າຍມື.

MicrosoftTeams-image.png

 

3. ກົດເຂົ້າໄປທີ່ Security 

MicrosoftTeams-image

4. ກົດເຂົ້າໄປທີ່ Email Authentication.

MicrosoftTeams-image

 

5. ຈະມີ Email ຂອງທ່ານຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນ ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດ Next 

MicrosoftTeams-image

 

6. ລະບົບຈະສົ່ງລະຫັດຄວາມປອດໄພເຂົ້າໄປທີ່ All inbox (Email) ຂອງທ່ານ.

*ລໍຖ້າທາງ bitqik ສົ່ງລະຫັດຢືນຢັນໃຫ້.

MicrosoftTeams-image

 

7. ເຂົ້າໄປທີ່ Email ຂອງທ່ານຊອກຫາ Email ທີ່ສົ່ງມາຈາກ bitqik

-Coppy ແລ້ວນຳລະຫັດໄປວາງໃສ່ໜ້າ verification (ລະຫັດຈະມີຕົວເລກ ແລະ ຕົວອັກສອນປະສົມກັນ).

- ແລ້ວກົດປຸ່ມ "Verify"

MicrosoftTeams-image

 

MicrosoftTeams-image

- ຫຼັງຈາກສຳເລັດ ສະຖານະຈະຂຶ້ນ Verified successfully ຖືວ່າສຳເລັດ ແບບລຸ່ມນີ້:


MicrosoftTeams-image

*ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: support.bitqik.com

 

============================================================

 

Setting up Email Authentication will increase the level of security for your login account, helping to prevent unauthorized transactions in your account.

1. Login to bitqik application and go to the main page.

2. Click the button to "Profile" on the left-hand side.

MicrosoftTeams-image.png

3. Click on Security.

MicrosoftTeams-image

4. Click on Email Authentication.

MicrosoftTeams-image

5. Enter your email and tep "Next "

MicrosoftTeams-image

6. Then, the system will send a security code to your 6 email addresses.

*Waiting for bitqik to send the confirmation code.

MicrosoftTeams-image

7. Go to your Email to find the Email sent from bitqik

- Bring the code to enter on the verification page (the code will have a combination of numbers and letters).

MicrosoftTeams-image

- Then click "Verify"

MicrosoftTeams-image

- After that, the status will be Verified successfully as below:

MicrosoftTeams-image

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?